Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Clawr | Cover

Cofiant Cledwyn Hughes

D Ben Rees  Llyfrau eraill gan D Ben Rees

Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn llywodraethau Llafur 60au a 70au'r ganrif ddiwethaf, ac yna'n Arweinydd yr Wrthblaid yn Nhy'r Arglwyddi.

Dyma gyfle i fwrw golwg yn ôl dros yrfa un y mae'n rhaid ei ystyried fel yr aelod amlycaf oll o adain Gymraeg a Chymreig ei blaid yn ei ddydd. Roedd ganddo bersonoliaeth hynod o hoffus, fel y dengys ei gofiannydd, Dr D. Ben Rees, ac roedd yn boblogaidd gan aelodau pob plais yn San Steffan, yng nghylchoedd Prifysgol Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ac ymysg trigolion Ynys Môn. Gofalodd gyflwyno hanfodion Anghydffurfiaeth Gymraeg Gristnogol yn ei anerchiadau a'i bregethau ledled yr ynys.

Mae'r cofiant cynhwysfawr hwn yn edrych ar hanes Cledwyn, mab y mans o Gaergybi gyda'i gefndir Rhyddfrydol, yn cael ei ddenu'n wr ifanc gan Blaid Cymru cyn bwrw'i goelbren gyda'r Blaid Lafur. Croniclir ei gyfraniad fel aelod dros Ynys Môn, ei ymwneud â thrychineb Aberfan, Deddf Iaith 1967, yr Arwisgo yn 1969, y taro bargeinion gydag Aelodau Seneddol Plaid Cymru ddiwedd y 70au, a'i arweiniad ar fater sefydlu S4C.

ISBN: 9781784614102

Adran: Cofiannol Gwleidyddiaeth Hanes

Iaith: Cymraeg

14.99     
Adolygiadau

  "Mae pobl ganol oed yng Nghymru'n cofio'n iawn am gyfraniad pwysig Cledwyn i'n cenedl o'r 1960au ymlaen, ond mae gwir berygl iddo fynd yn dipyn o angof i'r to iau o Gymry nad ydynt yn ei gofio a'i werthfawrogi'n llawn. Ceir asesiad cytbwys penigamp o gyfraniad a rhinweddau (ynghyd â gwendidau) Cledwyn Hughes yn y diweddglo hollol feistrolgar i'r cofiant sef 'Cloriannu Cledwyn' (tt. 229-46). Can diolch i'r awdur am ei lafur diflino a'i ymroddiad hynod o egnïol." - J. Graham Jones

Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304