Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Hanes

Hanes

Darganfuwyd 183 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Allan o brint
29.95

100 o Olygfeydd Hynod Cymru (clawr caled)   (Dyfed Elis-Gruffydd)
Yn dilyn llwyddiant "Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw", dyma gyfrol drawiadol arall i'w thrysori ac sy'n cy...

Ewch | Go
19.95

100 o Olygfeydd Hynod Cymru (clawr meddal)   (Dyfed Elis-Gruffydd)
Yn dilyn llwyddiant "Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw", dyma gyfrol drawiadol arall i'w thrysori ac sy'n cy...

Ewch | Go
9.95

A Fu Heddwch? Gorsedd a Steddfod   (Robyn Lewis)
Cyfrol llawn straeon difyr a doniol am Orsedd y Beirdd a'r Eisteddfod Genedlaethol - O ffwlbri Iolo Morgannwg i sensoria...

Allan o brint
6.95

A'u Bryd ar Ynys Enlli   (Enid Roberts)
Beth a wnai i wr neu wraig yn yr Oesoedd Canol adael diogelwch cymdeithas gyfarwydd i wynebu peryglon enbyd? Mae'r gyfro...

Ewch | Go
24.95

Achau rhai o deuluoedd hen Siroedd   (T.Ceiri Griffith)
Golygiad newydd o'r gyfrol wreiddol.; Prif gynnwys y gyfrol hon yw y 256 o dablau sydd yn ddilyniant i'r tablau yn y gyf...

Ewch | Go
14.95

Agoriad yr Oes   (Dafydd Glyn Jones)
Erthyglau am hanes, llên a gwleidyddiaeth Cymru gan un o'n meddylwyr mwyaf gwreiddiol a mentrus. O drafod beirdd a...

Ewch | Go
5.99

Ar Drywydd Dewi Sant   (Gerald Morgan)
Dyma'r unig gyfrol gynhwysfawr am hanes nawddsant Cymru, Dewi Sant. Mae Gerald Morgan yn crynhoi bywyd, traddodiadau a c...

Ewch | Go
14.95

Ar Lan y Mr / On the Seashore   (Gwyn Jenkins)
Cyfrol anrheg ddeniadol o ffotograffau sy'n portreadu perthynas y Cymry â glan y môr o ganol y bedwaredd gan...

Ewch | Go
14.99

Awst yn Anogia   (Gareth F Williams)
Nofel ysgytwol wedi'i seilio ar erchyllterau'r Ail Ryfel Byd ar ynys Creta. Cafodd yr awdur ei syfrdanu gan yr hanesion;...

Ewch | Go
14.95

Ble Wyt Ti Rhwng?   (Hefin Wyn)
Hanes canu poblogaidd Cymraeg rhwng 1980 a 2000. Llyfr swmpus sy'n adrodd stori'r cythryblus yr SRG mewn cyfnod o newid ...

Allan o brint
1.75

Byd y Dyn Hysbys   (Kate Bosse-Griffiths)
Bu'r Dyn Hysbys a'i fyd yn bwysig ym mywyd Cymru tan yn gymharol ddiweddar; yn wir, am ganrifoedd lawer, roedd iddo safl...

Ewch | Go
14.95

Byw yn y Wlad / Life in the Countryside   (Gwyn Jenkins)
Cyfrol o 160 o luniau atgofus o gefn gwlad Cymru o ganol y 19eg ganrif hyd heddiw gan rai o ffotograffwyr amlycaf Cymru,...

Ewch | Go
7.95

Cn yr Alarch   (William Owen)
Casgliad amrywiol o ysgrifau am bob pwnc dan haul, o lenyddiaeth, drama, criced, ffilmiau, teithio a llawer mwy, gan yr ...

Ewch | Go
14.95

Capeli Cymru   (Huw Owen)
Arolwg cynhwysfawr o dros gant o gapeli Cymraeg arwyddocaol - gyda thestun cryno yn amlinellu eu hanes, pensaerniaeth, g...

Ewch | Go
14.95

Cartrefi Cefn Gwlad Cymru / Houses of the Welsh...   (Richard Suggett, Greg Stevenson)
Mae'r cyflwyniad llawn lluniau hwn i ddatblygiad cartrefi Cymru o'r Oesoedd Canol hyd at y Chwyldro Diwydiannol yn adrod...

Ewch | Go
12.95

Cefn Gwlad Geoff Charles   (Ioan Roberts)
Er mai "towni" oedd Geoff Charles, cai ei ddenu gan fywyd cefn gwlad, a bu'n cofnodi ei hynt a'i dranc am hann...

Ewch | Go
9.95

Cenedligrwydd, Cyfiawnder a Heddwch   ((gol.) E Gwynn Matthews)
"Cenedligrwydd, Cyfiawnder a Heddwch" yw'r ail gyfrol yn y gyfres newydd "Astudiaethau Athronyddol"....

Ewch | Go
5.95

Cerddoriaeth y Cymry   (Arfon Gwilym)
Mae gan Gymru draddodiad cerddorol hir a chyfoethog, a chyflwynir hanes y traddodiad unigryw hwnnw mewn modd hylaw a dar...

Ewch | Go
14.99

Cofiant Cledwyn Hughes   (D Ben Rees)
Bu Cledwyn Hughes yn aelod seneddol Môn rhwng 1951 a 1979 ac roedd yn ffigwr amlwg yn llywodraethau Llafur 60au a ...

Ewch | Go
14.95

Cofiant Hedd Wyn   (Alan Llwyd)
Dyma gofiant cynhwysfawr i un o feirdd mwyaf eiconaidd Cymru, gyda gwybodaeth am y bardd nas cyhoeddwyd o'r blaen.; Ffrw...

Ewch | Go
5.95

Cofio Capel Celyn   (Watcyn L. Jones)
Hanner canrif ers boddi Capel Celyn fe ddaeth yna lawer o wybodaeth newydd i'r fei i roi darlun cliriach o'r hyn ddigwyd...

Ewch | Go
14.99

Cofio Hedd Wyn   (Robin Gwyndaf)
Tystiolaeth o lygad y ffynnon rhai o gyfeillion hoff Hedd Wyn. Hefyd detholiad cynhwysfawr o gerddi difyr a dwys y bardd...

Ewch | Go
8.95

Cofio'r Cymro   (Robin Jones)
Fe gyhoeddir y gyfrol hon i ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r Cymro, a ddaeth yn un o bapurau pwysicaf Cymru ers ei sefyd...

Ewch | Go
9.99

Cymro ai Lyfrau   (Gerald Morgan)
Dim ond naw oed oedd Gerald Morgan pan ddechreuodd gasglu llyfrau gyda'i arian poced. Erbyn hyn, mae'n berchen ar lyfrge...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf   (Gwyn Jenkins, Gareth William Jones)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma hanes rhai o'r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan ddily...

Allan o brint
29.95

Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw (caled/hb)   (John Davies, Marian Delyth)
O Sir Fôn i Sir Fynwy, o Sir Benfro i Sir y Fflint, mae John Davies a Marian Delyth wedi teithio ledled Cymru ar e...

Ewch | Go
19.95

Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw (meddal/pb)   (John Davies, Marian Delyth)
O Sir Fôn i Sir Fynwy, o Sir Benfro i Sir y Fflint, mae John Davies a Marian Delyth wedi teithio ledled Cymru ar e...

Ewch | Go
5.95

Cymry Gwyllt y Gorllewin   (Dafydd Meirion)
Cyfrol o straeon cyffrous a gwaedlyd am y Cymry gwyllt symudodd i fyw i'r Unol Dalaethiau yn y bedwaredd ganrif ar bymth...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry Man U   (Gwyn Jenkins)
Man U efallai ydy clwb pel-droed enwoca'r byd ac mae miloedd o gefnogwyr yn byw yng Nghymru.; Ond faint sy'n gwybod mai ...

Ewch | Go
9.95

Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf   (Gwyn Jenkins)
Hanes profiadau'r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan gynnwys milwyr, morwyr, nyrsys, munitionettes a heddychwyr o bo...

Ewch | Go
7.95

Cythral o Dn   (Arwel Vittle)
75 mlynedd ar ôl llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth ar 8 Medi 1936 a charcharu Saunders Lewis, D J Williams a Lewi...

Ewch | Go
7.95

Cythrel Cerdd   (Alwyn Humphreys)
"Y broblem gydag opera ydi bod gormod o ganu," meddai debussy; yn ol Aaron Copland, "mae gwrando ar Bumed...

Allan o brint
10.00

Darlun Ddoe: Cymeriadau Bro Banw 1970-1995   (Eluned Mai Porter)
Ar wyneb y clawr gwelir llun o Lletybach, y ffermdy hyfryd, lle cefais fy ngeni yng Nghwm Canada. Mae'r cwm yn cysgodi r...

Ewch | Go
6.99 Ychwanegu eLyfr i
4.99

Dirfodaeth, Cristnogaeth a'r Bywyd Da   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Pumed gyfrol y gyfres Astudiaethau Athronyddol yn cynnwys casgliad o ysgrifau darllenadwy gan John Heywood Thomas, awdur...

Ewch | Go
8.95

Dyddiadur Cwpan y Byd 2011   (Wyn Gruffydd)
Ymunwch â Wyn Gruffydd ar daith fythgofiadwy i ddilyn Cymru yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 2011: taith lle mae'r sylwe...

Ewch | Go
9.99

Dyddiau Olaf Owain Glyndwr   (Gruffydd Aled Williams)
Beth oedd y gwir am ddyddiau olaf Owain Glyndwr?; Wrth nodi 600 mlwyddiant marw Tywysog Cymru, bydd y gyfrol drawiadol h...

Ewch | Go
14.95

Dysgl Bren a Dysgl Arian   (R Elwyn Hughes)
Dyma lyfr cynhwysfawr yn trafod agweddau amrywiol ar hanes maetheg a bwydydd yng Nghymru.

Ewch | Go
2.00

Eglwysi Cymru   (Mari Elis, Marged Dafydd)
Cyfeirlyfr i Eglwysi Cymru

Ewch | Go
3.99

Ein Stori Ni   (Emrys Roberts)
Os hoffech wybod mwy am y cyfraniad enfawr a wnaeth y genedl fechan hon i'r byd, darllenwch y llyfr hwn.; A wyddoch chi ...

Ewch | Go
12.95

Ffarmwrs Mn 1800-1914   (Emlyn Richards)
Cyfrol ddifyr gan un o gymeriadau mawr Môn yn trafod hanes amaethyddiaeth ar yr ynys yn ystod canrif gythryblus.; ...

Ewch | Go
19.95

Ffiniau   (Dewi Z Phillips)
Roedd Dewi Z. Phillips yn un o athronwyr pennaf Cymru a bu ei gyfraniad i'r byd academaidd am bum degawd yn aruthrol. Ro...

Ewch | Go
3.95

Ffiniau ac Arfordir Ffydd   (Pryderi Llwyd Jones)
Dyma lyfryn amserol a phwysig sy'n archwilio ffiniau'r ffydd Gristnogol. Yn Ffiniau ac Arfordir Ffydd mae'r Pryderi Llwy...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Gareth Jones: Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod   (Alun Gibbard)
Mae stori bywyd Gareth Jones yn darllen fel cyfuniad o storiau Indiana Jones a James Bond.; Fel newyddiadurwr ar ddechra...

Allan o brint
4.95

Goleudy Dysg a Dawn  
Llyfr yn olrhain hanes 75 mlynedd ers sefydlu Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Ewch | Go
19.95

Gorau Arf - Hanes Sefydlu Ysgolion Cymraeg   ((gol.) Iolo Wyn Williams)
Hanes sefydlu ysgolion Cymraeg Cymru rhwng 1939-2000. Dyma lyfr cynhwysfawr 352 tudalen am hanes twf addysg Gymraeg ym m...

Ewch | Go
2.00

Gwyr y Ffedog Wen   (Harri Samuel)
Dyma lyfr sy'n cyfyngu portreadau o gymeriadau lliwgar a rhan unigryw o hanes economaidd Cymru, sef Gwaith Tun y Cyfyng ...

Ewch | Go
7.95

Hanes UCAC 1990-2010   (Hefin Mathias)
Diben y gyfrol hon yw olrhain hanes Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru yn ystod un o'r cyfnodau mwyaf ysgytwol yn hanes y...

Ewch | Go
9.95

Hanesion Tre'r Cofis   (T Meirion Hughes)
Cyfrol llawn ysgrifau a lluniau difyr am hanes Caernarfon a'i phobl, sy'n cynnig blas o'r hyn mae darllenwyr Papur Dre w...

Ewch | Go
6.95

Hawliau Iaith: Cyfrol Deyrnged Merd   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Aeth dros hanner canrif heibio ers i Saunders Lewis draddodi ei ddarlith enwog Tynged yr Iaith, a diau i'r weithred hon ...

Ewch | Go
14.95

Hela'r Hen Ganeuon   (Meredydd Evans)
Ffrwyth blynyddoedd o lafur diflino yw "Hela'r Hen Ganeuon". Mae'r gyfrol nodedig hon yn trafod hanes casglu c...

Ewch | Go
5.95

Hen Glochyddion Cymru   (Pegi Lloyd-Williams)
Hanes teulu yw man cychwyn y gyfrol ddifyr hon, gan fod hen daid yr awdures, Sion Ifan, yn glochydd Eglwys Sant Tudclud ...

Ewch | Go
5.95

Hynt a Helynt Hanes Cymru   (Sioned Glyn)
4 o storiau graffig lliwgar am 4 o arwyr hanes Cymru. Dyma 4 cymeriad a fu'n brwydro yn erbyn y Rhufeiniaid am ganrifoed...

Ewch | Go
29.95

I'r Gad - Hanner Canrif o Brotestio dros y Gymraeg (clawr caled)   ((gol.) Arwel Vittle)
Llyfr lluniau a geiriau sy'n olrhain hanes protest yng Nghymru hyd heddiw. Am y tro cyntaf, mae Arwel Vittle wedi casglu...

Ewch | Go
19.95

I'r Gad - Hanner Canrif o Brotestio dros y Gymraeg (clawr meddal)   ((gol.) Arwel Vittle)
Llyfr lluniau a geiriau sy'n olrhain hanes protest yng Nghymru hyd heddiw. Am y tro cyntaf, mae Arwel Vittle wedi casglu...

Ewch | Go
6.95

Iesu'r Iddew a Chymru 2000   (Pryderi Llwyd Jones)
Cyfrol ddadleuol am rai o'r problemau sy'n wynebu sefydliadau crefyddol Cymru ar droad y ganrif. Nodir gwendidau a chuln...

Ewch | Go
29.95

Llyfr y Ganrif   ((gol.) Gwyn Jenkins)
Llyfr deniadol a chynhwysfawr yn adrodd hanes y ganrif yng Nghymru mewn dull newyddiadurol; cyflwynir fesul blwyddyn. Ll...

Ewch | Go
19.99

Meddyginiaethau Gwerin Cymru   (Anne Elizabeth Williams)
Mae'r gyfrol hon wedi'i seilio'n bennaf ar dystiolaeth lafar a gasglwyd gan yr awdur rhwng 1976 ac 1989 pan oedd ar staf...

Ewch | Go
9.95

Meini Meirionnydd   (Huw Dylan Owen, David Glyn Lewis)
Miloedd o flynyddoedd cyn pyramidiau'r Aifft cododd yr hen bobl feini hirion, cromlechi, siambrau claddu a chylchoedd ce...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Merched y Wawr   ((gol.) Meleri Wyn James)
Dyma hanes difyr, dwys a doniol sy'n crisialu cyfraniad un o'r prif fudiadau Cymraeg ei iaith a chanddo 280 o ganghennau...

Ewch | Go
9.99

Merd: Dyn ar Dn   ((gol.) Eluned Evans, Rocet Arwel Jones)
Ddechrau 2015, collwyd cawr o ddyn oedd ar dân dros Gymru a'r Gymraeg. Yn y gyfrol deyrnged ddadlennol hon, dan ol...

Ewch | Go
5.95

Mr-Ladron Cymru   (Dafydd Meirion)
Hanes rhai o arwyr, dihirod a throseddwyr enwocaf Cymru a ddaeth yn adnabyddus trwy'r byd am ei campau morwrol: Harri Mo...

Ewch | Go
4.95

Morio!   (Meinir Wyn Edwards, Sioned Glyn)
Cyfres newydd gyffrous mewn cartwnau lliwgar. Dyma'r cyntaf yng Nghyfres Cyffro! i blant 7-11 oed sy'n cael ei gyhoeddi ...

Ewch | Go
4.95

Nant Gwrtheyrn   (Carl Clowes)
Cyfrol fer yn cynnwys hanesion a chwedlau gwerin am Nant Gwrtheyrn ynghyd â hanes gwaith yr ymddiriedolaeth a sefy...

Dim stoc dros dro
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Operation Julie   (Lyn Ebenezer)
Llyfr Cymraeg.; Llwyddodd Operation Julie i chwalu marchnad gyffuriau fwya'r byd. Marchnad o filiynau o dabledi LSD - cy...

Ewch | Go
6.95

Owain Glyndwr: Trwy Ras Duw, Tywysog Cymru   (R R Davies)
Astudiaeth feistrolgar o safle Owain Glyndwr fel gwladweinydd uchelgeisiol ac arwr cenedlaethol, ynghyd â'i gyfran...

Ewch | Go
14.95

Pentigily: Dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro   (Hefin Wyn)
O Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de, mae'r gyfrol hon yn eich tywys ar hyd llwybr arfordirol hynotaf Cymru yng n...

Ewch | Go
9.99

Pobol   (Dafydd Iwan)
Yn y gyfrol hyfryd hon mae un o bobol enwocaf y Gymru gyfoes yn ysgrifennu am rai o fawrion ein cenedl. ; O Lewis Valent...

Ewch | Go
14.99

Poeri i Lygad yr Eliffant   (Wil Aaron)
Pwy oedd y 5,000 o arloeswyr o Gymru a deithiodd i'r Gorllewin Gwyllt yn y 19eg ganrif? Am y tro cyntaf, cawn ymuno &aci...

Ewch | Go
9.95

Sefyll yn y Bwlch - Brwydr Llangyndeyrn 1960-1965   (W M Rees)
Dyma'r gyfrol gyntaf gynhwysfawr i adrodd hanes brwydr a ddisgrifiodd Gwynfor Evans fel 'un o'r penodau disgleiriaf yn h...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
5.99

Sesiwn yng Nghymru   (Huw Dylan Owen)
Dewch ar daith i brofi sesiwn werin Gymraeg a Chymreig. Cewch ddysgu am fyd cerddoriaeth draddodiadol a'r holl ddiwyllia...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Stagio Dre   (Emrys Llewelyn)
Mae Stagio dre yn llyfr o atgofion, llyfr taith a llyfr hiwmor gan un o gymeriadau amlycaf Caernarfon, Emrys Llewelyn. W...

Ewch | Go
7.50

Teulu'r Tir   (Handel Jones)
Trem yn ôl ar gyfnod tyngedfennol yn hanes amaethyddiaeth yng Nghymru a sefydlu Undeb Amaethwyr Cymru a'r frwydr i...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Tro ar Fyd   (Diarmuid Johnson, Amanda Reid)
Cofio'r enwogion mae hanes yn y pen draw, ond mynd yn ei flaen mae bywyd a chael y deupen ynghyd yw'r gamp i'r werin ddi...

Ewch | Go
14.95

Valentine   (Arwel Vittle)
Un o genedlaetholwyr Cymreig ac arweinwyr Cristnogol mwyf Cymru yn yr ugeinfed ganrif oedd Lewis Valentine. I Gwynfor Ev...

Ewch | Go
6.95

Y Drwg, y Da a'r Duwiol   ((gol.) E Gwynn Matthews)
Dyma'r drydedd yng nghyfres Astudiaethau Athronyddol dan olygyddiaeth E. Gwynn Matthews. Unwaith eto, mae awduron blaeng...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Gymraes o Ganaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
29.95

Y Llaw Broffwydol   (Gareth Alban Davies)
Astudiaeth ddarluniadol o fywyd a gwaith Owen Jones (1809-74), pensaer a chynllunydd, argraffydd a dylunydd arloesol o d...

Ewch | Go
14.95 Ychwanegu eLyfr i
7.99

Y Winllan Well: America'r Cymry   (Eirug Davies)
Dyma gyfrol arbennig am hanes y Cymry yn teithio i America ac yn ymsefydlu yno.; Dilynir ôl traed y Cymry cyntaf y...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Yr Elyrch: Dathlu'r 100   (Geraint H Jenkins)
Dyma hanes llwyddiant anhygoel clwb pêl-droed Abertawe. Ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant, mae'r clwb hefyd yn dathlu e...

Allan o brint
19.95

Yr Erlid (clawr caled)   (Heini Gruffudd)
Llwyddodd Kate Bosse-Griffiths i ffoi o'r Almaen i wledydd Prydain yn 1937. Caru, priodi, cychwyn llenydda yng Nghymru a...

Ewch | Go
12.95 Ychwanegu eLyfr i
12.95

Yr Erlid (meddal)   (Heini Gruffudd)
Llwyddodd Kate Bosse-Griffiths i ffoi o'r Almaen i wledydd Prydain yn 1937. Caru, priodi, cychwyn llenydda yng Nghymru a...

Allan o brint
19.95

Yr Etifeddiaeth Deg - O Gymru i Batagonia: 1865-2015   (Robin Gwyndaf)
Yn y gyfrol hon cyflwynir gwaith ysgrifenedig tair gwraig o Batagonia, sef dau ddyddiadur o eiddo Blodwen Camwy (1914-15...

Ewch | Go
14.95

Yr Hen Ffordd Gymreig o Fyw / A Welsh Way of Life   (Iwan Meical Jones)
Cymro Oes Fictoria oedd John Thomas a dyma'r tro cyntaf i gasgliad o'i ffotograffau ymddangos mewn print o fewn un gyfro...

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

A Brief History of Wales   (Gerald Morgan)
Dyma lyfr defnyddiol i unrhywun sydd gyda diddordeb yn hanes Cymru - i ymwelwyr sydd eisiau cyflwyniad neu i Gymry Cymra...

Ewch | Go
9.99

A Childhood in a Welsh Mining Valley   (Vivian Jones)
Cofnod cynnes o blentyndod Vivian Jones yn rhan o deulu dosbarth gweithiol mewn pentref glofaol bychan yn ne Cymru yn y ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

A Haven from Hitler   (Heini Gruffudd)
Mae'r llyfr yn adrodd hanes Kate Bosse-Griffiths a'i theulu cyn, ac yn ystod, yr Ail Ryfel Byd, ac yn disgrifio effeithi...

Dim stoc dros dro
9.95

A Moment in History   (Bryan Morse)
Hanes (yn cynnwys lluniau) o gyfnod y fyddin Americannaidd yng Nghwm Rhondda adeg yr Ail Ryfel Byd. Yr oedd y Rhondda yn...

Ewch | Go
6.95

A Very Small Corner of Paradise   (Loveday Lewes Gee)
Mae pobl wedi garddio ers dros fil o flynyddoedd yn Llanllyr, yn Nyffryn Aeron: saint Celtaidd, lleianod Sistersaidd, sg...

Ewch | Go
12.95

Aber Prom   (Peter Henley)
Hanes darluniadol un o hoff drefi glan-mor Cymru sy'n canolbwyntio ar bwysigrwydd prom Aberystwyth ar ddatblygiad y dref...

Ewch | Go
6.95

Aberdyfi: Past and Present   (Hugh M Lewis)
Casgliad o luniau a disgrifiadau yn edrych ar bentref Aberdyfi dros y blynyddoedd.

Allan o brint
6.95

Aberdyfi: The Past Recalled   (Hugh M Lewis)
Hanes tref Aberdyfi a bro Dysynni gan awdur profiadol sydd wedi ei drwytho yn hanes ei fro. Ceir gwybodaeth a lluniau am...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
8.95

All Black and Amber - 1963 and a Game of Rugby   (Steve Lewis)
Llyfr i ddathlu 50 mlynedd ers i dîm rygbi Casnewydd ennill yn erbyn Crysau Duon Seland Newydd ar Hydref 30ain 196...

Ewch | Go
5.99

An Empty Chair   (Haf Llewelyn)
Nofel ar gyfer yr arddegau am y bardd Hedd Wyn, a fu farw ar 31 Gorffennaf 1917 ym Mrwydr Pilckem yn ystod y Rhyfel Byd ...

Ewch | Go
5.95

Ancient Chapels and Churches in Wales   (John McAsey)
Canllaw i gapeli ac eglwysi hynafol Cymru, gyda darluniau dyfrlliw gan yr awdur.

Ewch | Go
5.95

Bardsey Bound   (Enid Roberts)
Beth a wnai i wr neu wraig yn yr Oesoedd Canol adael diogelwch cymdeithas gyfarwydd i wynebu peryglon enbyd? Mae'r gyfro...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Black Mountains   (David Barnes)
Taith o ddechrau'r 20fed ganrif, o dlodi cefn gwlad Sir Fynwy, drwy ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf, i gymoedd glofaol Morga...

Ewch | Go
7.95

Brothers, Sing On!   (Eric Jones)
Dyma lyfr i ddathlu hanner can mlynedd ers sefydlu Cor Meibion Pontarddulais. Ceir hanes datblygiad y cor, buddugoliaeth...

Ewch | Go
4.95

Caernarfon Through the Eye of Time   (T Meirion Hughes)
O gychod hanesyddol a theuluoedd morwrol, llosgi fflag a therfysg i ddifyrrwch amser hamdden pobol Caernarfon a'u gorffe...

Ewch | Go
12.95

Cardiff before Cardiff   (Jon Pountney, Alun Gibbard)
Dyma gasgliad o ffotograffau sy'n portreadu bywyd yng Nghaerdydd yn ystod y 1970au a'r 80au hyd at 2012.

Ewch | Go
6.95

Castles in Wales: A Handbook   (Gerald Morgan)
Llawlyfr defnyddiol a chynhwysfawr ar gyfer archwilio bron i 80 o gestyll Cymru o'r gadair freichiau neu wrth gerdded. E...

Ewch | Go
7.95

Castles of the Welsh Princes   (Paul R. Davis)
Mae lle arbennig yn y dychymyg i gestyll canoloesol a adeiladawyd gan, ac oedd yn gartrefi i, dywysogion cynhenid Cymru....

Ewch | Go
24.95

City Mission: The Story of London's Welsh Chapels (hb)   (Huw Edwards)
Olrheinir hanes capeli Cymraeg Llundain gan y darlledwr Huw Edwards. Mae'n archwilio dechreuadau'r Cymry yn y ddinas, pa...

Ewch | Go
14.95

City Mission: The Story of London's Welsh Chapels (pb)   (Huw Edwards)
Olrheinir hanes capeli Cymraeg Llundain gan y darlledwr Huw Edwards. Mae'n archwilio dechreuadau'r Cymry yn y ddinas, pa...

Ewch | Go
9.95

Clapham Dissenters   (Ivor Thomas Rees)
Cyfrol sy'n olrhain hanes un o eglwysi Anghydffurfiol hynaf Lloegr a Chymru. Adroddir stori datblygiad Anghydffurfiaeth ...

Ewch | Go
5.95

Dafydd ap Llywelyn: The Shield of Wales   (Steve Griffiths)
Hanes y tywysog Dafydd ap Llywelyn, "Tarian Cymru", hoff fab Llywelyn Fawr.

Ewch | Go
9.95

Dreaming a City: From Wales to Ukraine   (Colin Thomas)
Dyma hanes un dref yn Wcrain, microcosm o Rwsia. Roedd Hughesovka (Stalino a Donetsk yn hwyrach) yn dref mwyngloddio a d...

Ewch | Go
19.95

Dylan Thomas - The Pubs (hardback)   (Jeff Towns, Wyn Thomas)
Mae'r llyfr yn mynd â'r darllenydd ar daith farddol o amgylch hoff dafarndai Dylan Thomas yn Abertawe, Talacharn, ...

Ewch | Go
12.95

Dylan Thomas - The Pubs (paperback)   (Jeff Towns, Wyn Thomas)
Mae'r llyfr yn mynd â'r darllenydd ar daith farddol o amgylch hoff dafarndai Dylan Thomas yn Abertawe, Talacharn, ...

Ewch | Go
9.95

Dylife   (Michael Brown)
Mae'r llyfr hwn yn trafod pentre Dylife, ei mwynfeydd plwm a'i phobl. Archwiliad manwl o'r olion o dan ac o dycha'r dda...

Ewch | Go
7.99

Evacuee   (Barbara Davies)
Dyma stori ryfeddol Barbara Warlow Davies a adawodd Lerpwl am Dalgarreg yng Ngheredigion yng nghanol yr Ail Ryfel Byd fe...

Ewch | Go
6.95

Fanfare for a Church   (Paul Robinson, Robert Robinson)
Dyma stori eglwys sydd â dyluniad nodedig... Stori am blwyf fechan o ddau gant a gododd arian ar mwyn ei hadeiladu...

Ewch | Go
9.95

Farming in Wales 1936-2011   (Richard Moore-Colyer)
Dyma lyfr sy'n dilyn datblygiad amaethyddiaeth Cymru yng nghyd-destun yr Arolwg Busnesau Fferm dros y 75 mlynedd diwetha...

Ewch | Go
7.95

Fifty Years Within Station Limits   (John M Morgan)
Bu'r awdur yn geithio ar y rheilffydd am dros hanner canrif. Dyma gofnod o'r effaith a gafodd y rheilffyrdd ar bentref y...

Ewch | Go
9.99

Gasmasks and Garston: A Liverpool Childhood (1937-1953)   (Beatrice Smith)
Hunangofiant difyr am fagwraeth merch o deulu mawr o gapelwyr o'r dosbarth gweithiol yn Lerpwl rhwng Dirwasgiad y 1930au...

Ewch | Go
7.99

Glyndwr to Arms!   (Moelwyn Jones)
Ail gyfrol trioleg Moelwyn Jones am yr arwr chwyldroadol, Owain Glyndwr. Ynddi, mae Gruffudd ap Caradog, bardd llys Glyn...

Ewch | Go
6.95

Glyndwr's First Victory   (Ian Fleming)
Hanes brwydr fuddugoliaethus fawr gyntaf Owain Glyndwr yn Hyddgen (1401) - pennod hanfodol i lwyddiant y gwrthryfel enwo...

Ewch | Go
14.99

Handball: The Story of Wales First National Sport   (Kevin Dicks)
Mae cyfrol y cyn-chwaraewr a'r swyddog Kevin Dicks yn dangos ôl ymchwil manwl iawn wrth iddo olrhain datblygiad y ...

Ewch | Go
3.99

Highlights from Welsh History   (Emrys Roberts)
Llyfr llawn ffeithiau difyr a chyffrous na wyddech chi am Gymru.

Ewch | Go
6.95

Holy Ways of Wales   (Jim Green)
Arweinlyfr hyfryd i safleoedd sanctaidd ar hyd a lled Cymru, yn cynnwys sylwadau diddorol ar newidiadau byd natur ynghyd...

Ewch | Go
5.99

In Pursuit of Saint David, Patron Saint of Wales   (Gerald Morgan)
Cyfrol gyfansawdd am nawdd sant Cymru, Dewi Sant, yn cynnwys gwybodaeth am ei fywyd a'i ffydd, y chwedlau a gysylltir ag...

Ewch | Go
12.95

Land of My Fathers   (Gwynfor Evans)
Cyfrol gynhwysfawr, 500-tudalen, darluniadol o hanes Cymru sydd wedi profi i fod yn glasur.

Ewch | Go
6.95

Life in the Welsh Guards   (Sydney Pritchard)
Cofnodion milwr o'r Ail Ryfel Byd.; Gadawodd yr awdur ei gartref yn Aberdar ym 1939 ar ol ymuno a'r Warchodlu Gymreig. C...

Ewch | Go
4.95

Looking for Wales   (Gerald Morgan)
Mae Looking for Wales yn ganllaw anffurfiol i Gymru. Pam fod dreigiau, geifr a chenin yn symboliaid o hunaniaeth Gymreig...

Ewch | Go
6.95

Mimosa's Voyages   (Susan Wilkinson)
Llyfr i gyd-fynd gyda "Mimosa: Life & Times", sef cofnodyddion o enwau'r rhai a hwyliodd ar y Mimosa yn ys...

Ewch | Go
9.95

Mimosa: Life & Times   (Susan Wilkinson)
Hanes y llong a hwyliodd o Lerpwl i Batagonia - saith mil o filltiroedd i ffwrdd - ym mis Mai 1865. Ar fwrdd y Mimosa ro...

Allan o brint
5.95

Nantybar - A Vanished Village in the Afan Valley   (Beryl Richards)
Llyfr yn dogfennu effeithiau newidiadau cymdeithasol enfawr ar bentref bach glofaol yn Nyffryn Afan; y frwydr am addysg ...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Neighbours from Hell?   (Mike Parker)
Cyfrol ffraeth yn edrych ar agweddau'r Saeson tuag at y Cymry. Edrychir ar ystrydebau yn cynnwys y cymeriad Cymreig (anw...

Ewch | Go
14.95

Once Upon a Time in Goginan   (Ceiriog Gwynne Evans)
Hanes Goginan, pentref yn y bryniau uwchlaw Aberystwyth. Cawn storiau am gymeriadau lleol anghofiadwy, y capeli a'r tafa...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Operation Julie: The World's Greatest LSD Bust   (Lyn Ebenezer)
Llwyddodd Operation Julie i chwalu marchnad gyffuriau fwya'r byd. Marchnad o filiynau o dabledi LSD - cyffur oedd yn cae...

Ewch | Go
12.99

Our Backyard War: West Merioneth in World War II   (Les Darbyshire)
Casgliad o atgofion a straeon gan drigolion ardal orllewinol Meirionnydd a fu'n cefnogi ymgyrch y rhyfel yn ystod yr Ail...

Ewch | Go
14.95

Our Children's Language   ((ed.) Iolo Wyn Williams)
Hanes y brwydro a fu er mwyn sefydlu ysgolion Cymraeg yng Nghymru. Gydag atgofion, ystadegau a darluniau.

Ewch | Go
9.99

Our Holy Ground   (John I. Morgans, Peter C. Noble)
Cyfrol sy'n archwilio hanes y profiad Cristnogol Cymraeg, gan gynnig crynodeb hygyrch i ddarllenwyr lleyg a cheisio cyfl...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Owain Glyndwr: Prince of Wales   (R R Davies)
Cyfieithiad, gan Gerald Morgan, o lyfr Rees Davies, "Owain Glyndwr: Trwy Ras Duw, Tywysog Cymru".

Ewch | Go
9.95

Owain Gwynedd Prince of the Welsh   (Roger Turvey)
Astudiaeth o fywyd a gyrfa Owain Gwynedd (c.1100-70) a chwaraeodd ran mor allweddol yn hanes Cymru cyn i'r wlad gael ei ...

Ewch | Go
9.99

Penny Lane and All That   (Ann Carlton)
Dathliad o'r profiad o dyfu fyny yng nghymuned Penny Lane, Lerpwl yn ystod yr 1940au a'r 1950au, sef yr ardal a anfarwol...

Ewch | Go
9.95

Pigs and Ingots   (Tina Carr, Annemarie Schone)
Golwg ar hanes a thirlun safle'r pyllau plwm ac arian yng Ngheredigion. Disgrifir pwysigrwydd y diwylliant coll yma ar e...

Allan o brint
5.95

Police Conspiracy   (John Osmond)
Hanes llawn Achos Cynllwyn Caerdydd, yr achos hiraf, drytaf yn hanes Cymru - gyda sylw arbennig i'r fframio gan yr heddl...

Ewch | Go
4.95

Real Wales   (Heini Gruffudd)
Cyflwyniad i Gymru: ei dechreuad, oes y Tywysogion Cymreig, ei hiaith a'i hadfywiad, a'r frwydr am hunaniaeth wleidyddol...

Ewch | Go
19.95

Rebuilding the Celtic Languages   (Diarmuid O Neill)
Llyfr sy'n canolbwyntio ar gymdeithaseg iaith a'r diffyg sylw a roddir i rai o ieithoedd Celtaidd, i gymharu gyda ieitho...

Ewch | Go
6.95

Rock Tales   (Chris Fletcher)
Darganfyddwch ryfeddodau creigiau - allwch chi fod yn dditectif a dod o hyd i'r cliwiau? Dyma stori teulu o gewri a'u dr...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Slaying the Dragon   (Robert W Griffiths)
Golwg ar sut mae crefydd wedi chwarae rhan negyddol wrth ddylanwadu ar ddiwylliant dynol yn hanesyddol, gyda golwg ar y ...

Ewch | Go
6.95

Snowdonia: Myth and Image   (Anthony Griffiths)
Arweinlyfr i dros 30 o leoliadau swynol Eryri gyda thestun yn cofnodi'r cefndir hanesyddol ac archaeolegol gyda'r pwysla...

Ewch | Go
8.95

Spreading the Word   (John Aitchison, Harold Carter)
Yr iaith Gymraeg a chyfrifiad 2001 - golwg ar gyflwr yr iaith ar adeg trobwynt hanfodol yn ei hanes hir.

Ewch | Go
12.95

St Nicholas: A Glamorganshire Parish   (Neil Walklate)
Amlinelliad o hanes plwyf St Nicholas yn Mro Morgannwg, o 4000 CC hyd at yr 20fed ganrif. Mae yma hanes tai a ffermydd y...

Ewch | Go
6.95

Stand Up and Sing   (Beatrice Smith)
Hanes darluniadol Côr Cochion Caerdydd, 1983-2003, yn olrhain ei gyfraniad fel grwp cefnogi mewn ymgyrchoedd amryw...

Ewch | Go
9.95

Tales of an Aber Lad   (David Lloyd)
Cyfrol sy'n darlunio bywyd yn Aberystwyth yn ystod y 1940au a '50au. Ceir yma atgofion yr awdur o'r hen sinemau, y syrca...

Ewch | Go
9.95

The Arms Park: Heart of a Rugby Nation   (Bill O'Keefe, Emyr Young)
Llyfr sy'n disgrifio hanes rygbi Cymru a sefydlu Parc yr Arfau, Caerdydd, a Stadiwm y Mileniwm. Mae'r llyfr hwn yn olrha...

Ewch | Go
14.95

The Black Mystery   (Ronald Rees)
Dyma'r llyfr cyntaf i gael ei gyhoeddi sy'n olrhain hanes glofeydd ardal gorllewinol y diwydiant glo yn Ne Cymru - diwyd...

Ewch | Go
7.95

The Celtic Revolution   (Peter Berresford Ellis)
Astudiaeth o hanes gwleidyddol a diwylliannol y chwe chenedl Geltaidd, gan ddisgrifio ymdrech y gwledydd hynny i oroesi ...

Ewch | Go
9.95

The Church Warden   (Lilian Comer)
Nofel hanesyddol, wedi'i gosod yng Nghymru, Lloegr a Chyfandir Ewrop yn ystod y 19eg a'r 20fed ganrif.

Ewch | Go
6.95

The Daffodils who played in Whites   (Byron Hughes, Lyn Meredith)
Llyfr yn olrhain hanes Clwb Criced Llanidloes dros gyfnod o ddeugain mlynedd. Mae'r llyfr yn llawn o storiau am griced a...

Ewch | Go
8.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

The Ladies of Blaenwern   (Teleri Bevan)
Dyma hanes tair menyw a ffurfiodd partneriaeth gerddorol o'r enw The Dorian Trio ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganri...

Ewch | Go
14.99

The Life and Work of William Salesbury   (James Pierce)
Bywgraffiad William Salesbury (c.1507-c.1584), ieithydd dawnus, ysgolhaig a chyfreithiwr a ymgysegrodd ei fywyd i ddwyn ...

Ewch | Go
3.99

The Red Dragon The Story of the Welsh Flag   (Sion Jobbins)
Llyfryn yn cynnwys llu o ddarluniau lliw a thoriadau papur newydd ynghyd â thestun difyr yn olrhain yr hanes y tu ...

Ewch | Go
6.95

The War of the Little Englishman   (Eirian Jones)
Hanes Augustus Brackenbury a geisiodd sefydlu stad fawr ar y Mynydd Bach yng Ngheredigion yn ystod y 1820au gyda'i etife...

Ewch | Go
12.99

The Welsh at Mametz Wood   (Jonathan Hicks)
Mae'r gwaith hwn yn ddehongliad newydd o'r Frwydr Mametz yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ym mis Gorffennaf 1916. Mae'n adro...

Ewch | Go
14.99

The Welsh at Passchendaele 1917   (Jonathan Hicks)
Cyfrol yn dangos ôl ymchwil manwl i hanes y milwyr Cymreig a ymladdodd ym Mrwydr Passchendaele, yn cynnwys profiad...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

The Welsh Lady from Canaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
4.95

The Welsh Language   (Cennard Davies)
Astudiaeth fer o'r iaith Gymraeg o'i gwreiddiau Celtaidd hyd at ei defnydd a'i statws presennol.

Ewch | Go
8.95

The Welsh of Tennessee   (Eirug Davies)
Yn dilyn ymgais aflwyddiannus Samuel Roberts i sefydlu gwladfa Gymreig yn Tennessee, chwaraeodd eraill o Gymru rhan flae...

Ewch | Go
6.95

The Wonders of Dan yr Ogof   (Sarah Symons)
Hanes hynod ddiddorol yr archwiliadau amrywiol yr ymgymerwyd â hwy yn ogofâu Dan yr Ogof rhwng 1912 a 1982, ...

Ewch | Go
9.99

Trolleybus Pilot   (Alun John Richards)
Yn y gyfrol hiraethus hon, mae Alun John Richards yn cymryd cip yn ôl ar hanes y 'trolley buses' ac ar eu cyfrania...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Undefeated: The Story of the 1974 Lions   (Rhodri Davies)
Hanes Llewod 1974. Yr unig dro i'r Llewod ddychwelyd o daith heb golli gem.

Ewch | Go
19.99

Wales in 100 Places   (John Davies, Marian Delyth)
Cyfrol swynol i'w thrysori, yn gyfuniad o eiriau a lluniau gan ddau awdurdod yn eu meysydd wrth iddynt gyflwyno 100 lle ...

Ewch | Go
5.95

Welsh Australians   (Ethne Jeffreys)
Hanes y Cymry sydd wedi dylanwadu mewn rhyw ffordd ar gymdeithas yn Awstralia. Edrychwn ar y rhai sydd wedi gwneud argra...

Ewch | Go
6.95

Welsh Canals: Then and Now   (Dennis Needham)
Cyflwyniad i hanes camlesi Cymru, addas i'r rhai sydd a diddordeb mewn archeoleg diwydiannol, ac i bawb sydd a diddordeb...

Ewch | Go
3.95

Welsh Castles   (Geraint Roberts)
Cyflwyniad i rai o gestyll enwocaf a mwyaf arwyddocaol Cymru, yn cynnwys Harlech, Dolwyddelan a Chaernarfon. Ceir hefyd ...

Ewch | Go
5.95

Welsh Cowboys and Outlaws   (Dafydd Meirion)
Hanes cyffrous nifer o Gymry anturus a fentrodd i'r Amerig ar ddiwedd yr 19eg ganrif gan ddod yn arweinwyr dewr, cowbois...

Ewch | Go
7.95

Welsh History - A Chronological Outline   (Glyn E German)
Amlinelliad cronolegol a chryno o hanes Cymru o'r oesoedd cynhanesiol (11,000 BC) hyd heddiw. Bwriedir y gyfrol ar gyfer...

Ewch | Go
14.95

Welsh International Matches 1881-2011   (Howard Evans)
Dyma ganllaw i'r holl gemau rygbi rhyngwladol ers y gem gyntaf a chwaraewyd yn Blackheath ar 19 Chwefror 1881 hyd at ha...

Ewch | Go
4.95

Welsh National Heroes   (Alun Roberts)
Casgliad o fywgraffiadau byrion o 61 arwr ac arwres Gymreig ym meysydd gwleidyddiaeth a'r celfyddydau, crefydd ac addysg...

Ewch | Go
4.95

Welsh Pirates   (Dafydd Meirion)
Hanes rhai o arwyr, dihirod a throseddwyr enwocaf Cymru a ddaeth yn adnabyddus trwy'r byd am ei campau morwrol: Harri Mo...

Ewch | Go
2.95

Welsh Place Names and their meanings   (Dewi Davies)
Defnyddiwch y llyfr bach hwn i ddeall ystyr enwau'r trefi a phentrefi y byddwch yn teithio drwyddynt, neu'n darllen amda...

Ewch | Go
4.95

Welsh Place-Names Unzipped   (Brian Davies)
Llyfr bach defnyddiol sy'n rhoi esboniad y tu ol i enwau llefydd yng Nghymru. Gyda rhan ar yr wyddor Gymraeg ac ynganiad...

Ewch | Go
3.95

Welsh Railways   (Jim Green)
Stori hudolus twf a dirywiad rheilffyrdd stêm Cymru ar gyfer selogion y trên ac ymwelwyr fel ei gilydd. 31 f...

Ewch | Go
9.99 Ychwanegu eLyfr i
5.99

Where the Stream Ran Red   (Sam Adams)
Cyfrol o atgofion y llenor a'r golygydd Sam Adams. Adroddir hanes Gilfach Goch, man ei fagwraeth yn sir Forgannwg ym mly...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
9.95

Who Beat the All Blacks?   (Alun Gibbard)
Llyfr sy'n dathlu un o fomentau mwyaf yn hanes rygbi, gêm ar y 31ain Hydref 1972. Y tîmau a'r sgôr: Ll...

Ewch | Go
14.95

William Hazell's Gleaming Vision (hardback)   (Alun Burge)

Ewch | Go
9.95

William Hazell's Gleaming Vision (paperback)   (Alun Burge)

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
5.95

Hanes Cymoedd y Gwendraeth/History of the Gwendraeth Valleys   (Huw Owen)
Cyfrol amserol a chynhwysfawr sy'n trafod cefndir ardal allweddol yn hanes diweddar Cymru, gyda'r datblygiadau yn cynnwy...

Ewch | Go
12.95

Patagonia 150: Yma i Aros   (Eirionedd A. Baskerville)
Dyma gyfrol o luniau o Batagonia ddoe a heddiw, i ddathlu 150 mlynedd ers i'r Cymry cyntaf gyrraedd Porth Madryn. Ceir f...

Ewch | Go
9.99

Traws-Olwg   ((gol.) Keith OBrien)
O agor rheilffordd rhwng y Bala a Blaenau Ffestiniog i sefydlu gwersyll hyfforddi milwrol ar gyrion y pentref, codi arga...

Ewch | Go
14.99

Tywydd Mawr - Mewn Lluniau / Extreme Weather in Wales   (Iestyn Hughes)
Fe dynnodd Iestyn Hughes nifer o luniau o stormydd a thywydd mawr diwedd 2013 a dechrau 2014. Erbyn hyn maen nhw wedi ca...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304