Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Arddegau

Arddegau

Darganfuwyd 145 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
11.95

'Sneb yn Becso Dam   (Mari Rhian Owen)
Drama gerdd newydd sbon, wedi'i seilio ar ganeuon Edward H Dafis, ar gyfer pobl ifanc, sy'n cynnwys sgript wreiddiol a 1...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Aderyn Brau   (Mared Llwyd)
Mae byd Megan wedi ei droi ben i waered. Rhaid iddi adael cymuned glos Llanfair a'r ysgol fach gartrefol a symud i ddina...

Ewch | Go
3.95

Adlais   (Shoned Wyn Jones)
Trawsnewidir bywyd Llio ar ôl ei hymweliad ag eglwys Llanrhodyn. Daw cwestiynau i'w chorddi a grym nerthol i rwygo...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Al   (Manon Steffan Ros)
Mae'r nofel yn ymdrin â thema ysgytwol o orfod dygymod â ffrind yn lladd ei gariad. Mae Cai'n darganfod bod ...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Alffi   (Mared Lewis)
Enw: Alffi Jones; Dosbarth: 9 W*; Prosiect: Dêtio Medi Clarke; Erbyn pryd: Y trip i Baris; Problem: Dim pres; Datr...

Ewch | Go
2.95

Aminah a Minna   (Gwyneth Glyn)
Dilyniant i Mewn Limbo (Anhegwch a rhagfarnau wedi eu cuddio mewn dyddiadur doniol a gafaelgar)

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Anji   (Gareth F Williams)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ar ôl lladd ei mam, aeth A...

Allan o brint
3.95

Annwyl Arholwr   (John G. Rowlands)
Beth yw hyn? Cywaith TGAU arall anobeithiol gan ddisgybl dosbarth pump, neu fyfyrion egin fardd, arlunydd ac athronydd?

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Annwyl Smotyn Bach   (Lleucu Roberts)
Yn y flwyddyn 2040 mae Cymru o dan warchae'r Brawd Mawr ac mae'r Gymraeg yn prysur ddiflannu o dan ei reolaeth hollbrese...

Ewch | Go
2.95

Arkies   (Caryl Lewis)
Chafodd Dafydd erioed fawr o gyfle, ond pan ddaw yn aelod o gang yr Arkies, mae'n rhoi'r gorau i ddiodde ac yn dechrau d...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Asiant A   (Anni Llyn)
"Dwi'n dda iawn am gadw cyfrinachau. Er bod fy swydd i'n dibynnu ar gadw cyfrinachau, dwi'n torri 'mol isio dweud w...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Baba Hyll   (Manon Steffan Ros)
Roedd rhywbeth rhyfedd am y goedwig. Rhyw awyrgylch anghynnes. Roedd swn sgrechian yn dod ohoni weithiau. Tylluanod? Llw...

Ewch | Go
2.95

Bach y Nyth   (Nia Jones)
Mae bywyd Dafydd yn boen. Mae'n 15 oed ond yn edrych fel bachgen bach blwyddyn 7 - coese tene fel peips copor a sbots co...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd 2 Ffeithiol   (Meinir Ebbsworth, Tudur Dylan Jones)
Dyma ail gyfrol o ddeunydd addysgol wedi ei baratoi i gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd 2 Ffuglen   (Meinir Ebbsworth, Tudur Dylan Jones)
Dyma ail gyfrol o ddeunydd addysgol wedi ei baratoi i gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd Ffeithiol   (Meinir Ebbsworth)
Deunydd addysgol CA3 wedi ei baratoi I gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae tair uned ar d...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd Ffuglen   (Meinir Ebbsworth)
Deunydd addysgol CA3 wedi ei baratoi I gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae tair uned ar d...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Bore Da   (Gwennan Evans)
Mae Alaw Mai wedi cael llond bol o weithio fel cynhyrchydd ar raglen foreol Pawb FM. A hithau wedi rhoi pymtheg mlynedd ...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Breuddwyd Sin ap Rhys   (Haf Llewelyn)
Mae Siôn a'i frawd yn gorfod byw gyda'u hewythr creulon ar ôl i'w mam gael ei chyhuddo o fod yn wrach a'i ch...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Bwystfilod a Bwganod   (Manon Steffan Ros)
Penliniai mam a brawd Hilda o flaen y teledu fel petaent wedi eu hypnoteiddio gan y bocs bach yng nghornel yr ystafell. ...

Ewch | Go
2.95

Ca Va, Safanna   (Cathryn Gwyn)
Nofel am helyntion merch ifanc o Lydaw a ddaw i aros gyda bachgen o Gymru ar daith gyfnewid.

Ewch | Go
4.95

Callia Alun!   (Haf Williams)
Ym mlwyddyn TGAU yr ysgol mae pethau llawer pwysicach na gwaith ysgol ar feddwl Alun, o gyfrifoldebau'r fferm i'w berthy...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Cam Wrth Gam   (Mared Llwyd)
Mae'n fore dydd Calan ac mae'r efeilliaid Lleu a Cain yn mynd am dro ar eu beiciau newydd yn yr eira. Dyna pryd mae'r dd...

Ewch | Go
4.95

Capten Cymru   (Androw Bennett, Jonathan Humphries)
Dyddiadur dadlennol sy'n croniclo teimladau ac atgofion Capten Rygbi Cymru yn ystod 1995-96. Dyma gyfrol sy'n portreadu'...

Ewch | Go
2.95

carirhys@hotmail.com   (Mari Stevens)
Cyfres o e-byst gan ddisgyblion ysgol at ei gilydd ac at eu ffrind sy'n sal mewn ysbyty.

Ewch | Go
2.95

Cawl Lloerig   ((gol.) Nia Royles)
Dyma lobsgows o gerddi, straeon, jocs a sawl peth difyr arall wedi ei baratoi gan griw o ddisgyblion o Ysgol Botwnnog, P...

Ewch | Go
9.95

CD Berw'r Byd   (Meinir Ebbsworth)
Deunydd addysgol CA3 wedi ei baratoi i gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae chwe uned ar d...

Ewch | Go
2.95

Ceri Grafu   (Bethan Gwanas)
Mae Ceri'n teimlo fel pysgodyn mewn llond bwced o falwod. Mae'r athrawon yn gas, y merched yn wirion a'r bechgyn yn gwrt...

Ewch | Go
6.99

Cipior Llyw   (Awen Schiavone)
Rhowch un cyfle i mi. Bydd un fordaith yn ddigon i wireddu fy mreuddwydion i. Un cyfle, dyna i gyd, erfyniodd.; Aeth H...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Clec Amdani   (Esyllt Maelor)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ond baglu a llithro nath o.; Rha...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Codi Bwganod   (Rhiannon Wyn)
Doedd Erin ddim am symud i Blas Ceirios. Doedd bywyd ddim yn deg - roedd ganddi rieni boncyrs ac roedd rhyw ysbryd yn af...

Ewch | Go
2.95

Cysgodion Cors Mallerch   (Elgan Phillip Davies)
Cyfres Amlddewis. Rwyt yn garcharor ar ffo o grombil Carnddiffwys - dim ond i ddisgyn i ddwylo Naferyn! Ai dyma ddiwedd ...

Ewch | Go
1.95

Dan Leuad Llyn   (Penri Jones)
Cyfres yr Arddegau; Cyfnod helbulus a chyffrous i griw o ffrindiau yn un o drefi glan môr gogledd Cymru. Yn gefndi...

Ewch | Go
2.95

Dawn Deud   (Dafydd Llewelyn)
Mae ar Sion atal dweud yn yr ysgol, ar yr iard ac ar y stryd - ond nid pan fo ar ben ei goeden. Felly ar ei goeden mae S...

Ewch | Go
4.95

Ddoe yn Ol   (Menna Cravos)
Nofel am dorcyfraith, brwydr yr iaith a throi'r cloc yn ôl.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Deryn Gln i Ganu   (Sonia Edwards)
Cyffuriau, blacmel, rhyw, cariad, malais, dial, dau deulu'n cydblethu, perthnasau'n chwalu, marwolaeth...; Rhian Preis (...

Ewch | Go
2.95

Deryn Mewn Llaw   (Gwyneth Glyn)
Hwre, gwyliau'r haf ac wythnosau o dorheulo i Becky a Gwawr. Ond yn llechu yng nghanol yr eli haul a'r cylchgronau gyrli...

Ewch | Go
5.95

Diffodd y Sr - Hanes Hedd Wyn   (Haf Llewelyn)
"Edrych, Anni," meddai Ellis, "edrych ar y sêr, Edrych ar y miloedd o glystyrau; fedar neb na dim h...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Dim   (Dafydd Chilton)
Mae Gwyn ac Owain yn dilyn llwybrau gwahanol yn hynny o beth: Owain yn cydymffurfio â threfn Dyn a thrwy hynny'n d...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Eilian a'r Eryr   (Euron Griffith)
"Ti 'di eistedd ar adain Boeing 737 o'r blaen?"; Does dim byd arbennig am Eilian. Mae'n codi, mynd i'r ysgol, ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Ergyd Drwy Amser   (Elgan Phillip Davies)
"Pan o'n i dy oedran di..."; Mae geiriau Tad-cu yn canu fel tiwn gron yng nghlustiau Alun - a hynny bob tro ma...

Ewch | Go
4.95

Fory Ddaw   (Shoned Wyn Jones)
Nofel am flys, am ieuenctid, am briodasau amherffaith, ac am gyfeillgarwch clos rhwng dwy ferch o gefndiroedd gwahanol.

Ewch | Go
2.95

Gwastraff   (Catrin Jones Hughes)
Stori am griw o 4 rhwng 15 a 17 oed sy'n ymgynnull mewn gardd goffa sydd â chofeb i filwyr o'r ddau ryfel byd. Mae...

Ewch | Go
2.95

Gwerth y Byd   (Mari Rhian Owen)
Pedair drama fer hwyliog i bobl ifanc sydd yn y gyfrol hon. Maen nhw'n darlunio'r gwrthdaro sy'n gallu codi rhwng pobl i...

Ewch | Go
1.95

Gwirioni   (Shoned Wyn Jones)
Nofel ddirdynnol ac emosiynol am brofiadau merch yn ei harddegau sy'n cael ei chaethiwo mewn perthynas dreisgar. Cyfleir...

Ewch | Go
2.95

Gwyl!   (Peter Davies)
Drama ar gyfer disgyblion uwchradd, sy'n addas ar gyfer ysgolion a chwmnïau drama. Mae'n dilyn hynt 4 o fechgyn yn ...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Haciwr   (Hywel Griffiths)
Noson braf o haf yn Aberystwyth. Tân mewn adeilad ar gampws y Brifysgol. Nodiadau pwysig yn cael eu llosgi. Merch ...

Ewch | Go
2.95

Hap a...   (Rhian Staples)
Un o 5 drama Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.
; Lloyd: Mwmbwls. Cym on. Un d...

Ewch | Go
2.95

Helfa Drysor   (Fflur Dafydd)
Pedwar ffrind yn dathlu gorffen Lefel A drwy fynd ar helfa drysor - oes trysor yn Llyn y Lleuad, tybed? Rhan o gyfres Dr...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Hi yw fy ffrind: Codi'r Llenni   (Dafydd Llewelyn, Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Hi yw fy Ffrind" yn ogystal a gweithgareddau...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Hwdi   (Gareth F Williams)
"Pan faglodd i'r ty a chau'r drws yn frysiog, gallai fod wedi taeru iddi gau'r drws yn wyneb rhywun."; Nid yw ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

I Dir Neb (Codi'r Llenni)   (Rhiannon Wyn, Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "I Dir Neb" yn ogystal a gweithgareddau dosba...

Ewch | Go
2.95

I Grombil Garnddiffwys   (Elgan Phillip Davies)
Cyfres Amlddewis. Cei di, Dinogad, dy daflu eto i fyd dieithr, llawn peryglon yn dy ymchwil am y Brenin Dion; lluniau ga...

Ewch | Go
2.95

Iawn Boi?:-)   (Caryl Lewis)
Mae nerfau Catrin yn rhacs, rhwng straen paratoi at TGAU, Mer ei ffrind a rhyw greisis o hyd a'i theulu'n plygu dan bwys...

Ewch | Go
2.95

Isio Bet?   (Bedwyr Rees)
Nofel arall yn y gyfres boblogaidd i ddarllenwyr yn eu harddegau. Hanes John, Jason a Pits sy'n cicio'u sodlau yn ceisio...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Jac   (Guto Dafydd)
Dyma'r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. ; Mae Jac yn dod o hyd i gorff marw yn y twyni t...

Ewch | Go
2.95

Jibar   (Bedwyr Rees)
Stori anhygoel am ddau fachgen yn eu harddegau sy'n chwaraewyr rygbi dawnus yn cael eu twyllo i ymuno â thîm...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Llanast   (Gwen Lasarus)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Weithiau, mae dau lwybr yn croes...

Ewch | Go
5.95

Llawlyfr Athrawon Dramau'r Drain   (Meinir Ebbsworth)
Llawlyfr Athro sy'n cynnwys syniadau am ymarferion i athrawon ac arweiniad i ddisgyblion sydd am ddefnyddio'r dramau fel...

Ewch | Go
5.95

Llawlyfr Athrawon Pen Dafad 1   (Meinir Ebbsworth)
Pecyn o adnoddau dysgu ar gyfer y dosbarth. Y nod yw sbarduno disgyblion i drafod themau, mynegi barn, chwarae rol, creu...

Ewch | Go
5.95

Llawlyfr Athrawon Pen Dafad 2   (Gwawr Maelor)
Yn y gyfrol hon ceir pecyn o adnoddau y gellir eu defnyddio mewn gwersi Cymraeg. Y nod yw sbarduno disgyblion i drafod y...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Llinyn Trns   (Bethan Gwanas)
Nofel gyffrous i'r arddegau am griw o blant ysgol sy'n mynd am benwythnos i wersyll gwyliau. Yng nghanol y dringo a'r ca...

Ewch | Go
9.95

Llwybrau Lln   (Emyr Llywelyn)
Cyfrol sy'n rhoi arweiniad i ddisgyblion hyn ysgolion uwchradd ar y grefft o werthfawrogi rhyddiaith a barddoniaeth gan ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Llwyth   (Bethan Gwanas)
"Rheda! Rheda nes byddi'n methu rhedeg mwy!"; Mae Bleddyn, 14 oed, yn ddewr, yn gyfrwys ac yn chwip o ddyn gyd...

Ewch | Go
1.75

Marc Daniel   (Dafydd Parri)
Ditectif preifat o Gymro - James Bond Cymraeg - ar antur gynhyrfus, beryglus ar draws Ewrop ac at lethrau'r Alpau.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Mari Wyn   (Sara Ashton)
"Paid byth ag anobeithio! O'r holl rymoedd sydd yn gwneud gwell byd, does 'na'r un mor anhepgorol, yr un mor rymus ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Martha, Jac a Sianco (Codi'r Llenni)   (Caryl Lewis, Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Martha, Jac a Sianco" yn ogystal a gweithgar...

Ewch | Go
2.95

Mewn Limbo   (Gwyneth Glyn)
Dyddiadur chwerw-felys bachgen yn ei arddegau sydd ag anawsterau dysgu (oherwydd ei fod yn dioddef o dyslecsia), yn gocy...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Mewn Limbo (Codi'r Llenni)   (Gwyneth Glyn, Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Mewn Limbo" yn ogystal a gweithgareddau dosb...

Ewch | Go
8.95

Naw Mis   (Caryl Lewis)
"Mae hi'n cymryd tua naw mis i ddechrau dygymod a galar. Yr un faint yn union o amser ag ma hi'n 'i gymryd i ffurfi...

Ewch | Go
2.95 Ychwanegu eLyfr i
2.95

Ni'n Dau   (Ceri Elen)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Hawys: Does arna i ddim isio wyn...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Nico   (Leusa Fflur Llewelyn)
"Helôô! Mae Nico Morgan isho gwybod oes 'na rywun yna?" ; "Nac oes," atebodd y gwynt, a ...

Ewch | Go
2.95

Noson Boring i Mewn   ((gol.) Alun Jones)
Cyfrol o pump o straeon byrion ar y thema cylchoedd, yn cynnwys hanesion am ddynion tân, hunllefau, dial, unigrwyd...

Ewch | Go
2.95

Noson Wefreiddiol i Mewn   ((gol.) Alun Jones)
Pump o straeon byrion am fywyd pobl ifanc. Awduron yn cynnwys Owain Meredith, Mared Llwyd, Gwenno Mair Davies, Llinos Da...

Ewch | Go
4.95

O Ddawns i Ddawns   (Gareth F Williams)
Wedi noson yng nghefn y Queens ym Mhorthmadog, mae Gwenno, merch ysgol 16 oed, yn disgwyl plentyn. Yn ei huffern fach, g...

Ewch | Go
3.95

Ofn yn y Nos   (Greville James)
Yn hollol annisgwyl iddo, tra ar wyliau, daw Gareth Prys yn rhan o ymgyrch y gwasanaethau cudd i ddrysu cynllwyn gan far...

Dim stoc dros dro
1.99

Os Mts   (Bethan Gwanas)
Mae Ann yn mynd i briodi Dylan. Ond mae'n rhaid iddi fynd ar benwythnos cwennod (hen weekend) yn gynta. Hanna, ei met go...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi Duw ddy Mwfi   (John Owen)
Cyfweliadau dadlenol gyda chymeriadau'r gyfres deledu. Llawn gwybodaeth bersonol am eu ffrindau, eu bywyd rhywiol, a'u b...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi Eto, Duw?   (John Owen)
Dilyniant i ddyddiadur Rhys wrth iddo fynd i ddosbarth chwech Ysgol Glynrhedyn. Cyfle arall i ddilyn helyntion Spikey, L...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi, Duw, Pam Fi?   (John Owen)
Darlun o fywyd yn un o ysgolion uwchradd dwyieithog de Cymru trwy lygaid Rhys, un o'r disgyblion. Mae'r hiwmor mor fentr...

Ewch | Go
6.95

Pam Ni Duw?   (John Owen)
Cyfrol ola John Owen am fywydau gwallgo Sara a Cwcw. Tra fod Sara'n llwyddo i gael Ffocsi a Bebi Spans i ymladd drosti, ...

Ewch | Go
19.95

Pecyn Berw'r Byd   (Meinir Ebbsworth)
Pecyn o ddau lyfr a CD yn cyflwyno themâu amrywiol i rai sy'n astudio Cymraeg yng nghyfnod Allweddol 3.

Ewch | Go
9.95

Pecyn Berw'r Byd 2   (Meinir Ebbsworth, Tudur Dylan Jones)
Cyfle i brynu dwy gyfrol Berw'r Byd 2 am bris gostyngol o £9.95. Adnodd ar gyfer datblygu sgiliau llafar, darllen,...

Ewch | Go
20.00

Pecyn Cyfres Mellt   (Amrywiol)
Pecyn o 6 nofel yng Nghyfres Mellt i'r arddegau. ; Yn cynnwys:; Eilian a'r Eryr (Euron Griffith); Hwdi (Gareth F William...

Ewch | Go
50.00

Pecyn Cyfres y Dderwen   (Amrywiol)
Pecyn cyflawn o nofelau Cyfres y Dderwen, sy'n ddarllen heriol ar gyfer yr arddegau hwyr ac yn addas i oedolion yn ogyst...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Pedwar   (Lleucu Roberts)
"Fe wnaf i'n siwr ein bod ni'n pedwar yn aros gyda'n gilydd - beth bynnag sy'n digwydd."; Mae'n hawdd gwneud a...

Ewch | Go
2.95

Pen Dafad   (Bethan Gwanas)
Ti 'di clywed am Werewolf yn do? Wel mae Dewi Lloyd, bachgen 13 mlwydd oed yn troi mewn i ddafad!!; Fersiwn Saesneg ar ...

Ewch | Go
3.95

Pen yr Enfys   (Leusa Fflur Llewelyn)
Mae'r nofel liwgar hon ar gyfer yr arddegau wedi'i lleoli mewn gwlad ddychmygol o'r enw Pen yr Enfys. Yn y wlad honno, m...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Pentre Saith   (Ceri Elen)
Cain yw prif gymeriad y nofel hon, ac mae'r 'saith' yn y teitl yn cyfeirio at Saith Rhyfeddod Naturiol y Byd a Saith Oes...

Ewch | Go
5.99

Pluen   (Manon Steffan Ros)
Dyma stori Huw yn ystod un gwyliau haf un haf hyfryd a dychrynllyd pan ddechreuodd goelio mewn pethau oedd ddim yn bod...

Ewch | Go
4.95

Poeth! Cerddi Poeth ac Oer   ((gol.) Non ap Emlyn)
Bron i gant o gerddi i bobl ifanc gan feirdd blaenllaw, yn cynnwys Myrddin ap Dafydd, Grahame Davies, Tudur Dylan Jones ...

Ewch | Go
3.95

Powdwr Rhech   (Eirug Wyn)
Ar ol cael eu gwahardd o weld gemau pel-droed, mae Dingo a Wayne yn ceisio ffeindio ffordd o fynd i Old Traford i weld M...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Prism   (Manon Steffan Ros)
Mynd i aros gyda'u tad yn ei fflat yng Nghaerdydd yw'r trefniant i Twm a Math yn ystod y gwyliau haf. Mae Math yn diodde...

Ewch | Go
3.95

Prosiect Nofa   (Andras Millward)
Nofel wyddonias anghyffredin am fodolyn o'r dyfodol yn teithio'n ôl i'r presennol i geisio dadwneud yr hyn sydd we...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Rhaffu Celwyddau   (Gwenno Hughes)
Un o nofelau ar gyfer 12-15 oed. Mae'n adrodd hanes Non sy'n gorfod dod i delerau â newyddion syfrdanol am ei thad...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Rhyfel Cartref   (Gwenno Hughes)
Dyma nofel fywiog, ddarllenadwy yn y gyfres boblogaidd Pen Dafad.; Byw gyda'i mam a'i thaid mae Manon ar ol i'w rhieni w...

Ewch | Go
5.95

Rhywle yn yr Haul   (Sonia Edwards)
Dylai ysbryd gael llonydd rywle yn yr haul.; Mae carreg fedd Nel yn syml, mewn llecyn cysgodol sy'n cael golau haul diwe...

Ewch | Go
3.95

Samhain   (Andras Millward)
Nofel ffantasi i'r arddegau. Wrth deithio trwy wlad ddychmygol mae'r arwr yn cyfarfod â llu o greaduriaid ffantasi...

Ewch | Go
7.95

Sbectol Inc   ((gol.) Eleri Ellis Jones)
Cyfrol swmpus o gerddi ar themâu oesol fel ieuenctid, serch dynol a gwlatgarol, ac anobaith a marwolaeth, gan feir...

Ewch | Go
2.95

Sbinia   (Bedwyr Rees)
Stori sy'n cychwyn gyda Gari yn piso drwy dwll llythyrau Mrs Hughes Hanes o'r ysgol! 'Mae yma feiddgarwch hwyliog - gyda...

Ewch | Go
3.95

Sgr   (Bethan Gwanas)
Nofel fywiog i'r arddegau wedi ei hysbrydoli gan yr arddegau! Sut brofiad yw symud i fyw o'r gogledd i'r de, troi'n Benb...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Sgrech y Mr   (Casia Wiliam)
Mae Siôn Watcins wrth ei fodd yn dringo a fforio ac mae'n casau gwaith ysgol.Mae gwyliau'r haf ar y gorwel ac mae ...

Ewch | Go
3.95

Sgribls Hogan Flr   (Gwen Lasarus)
Croeso i fyd Corin, y ferch yn ei harddegau sy'n cael problemau gyda'i rhieni, bechgyn wel pob dim mewn gwirionedd. Dym...

Ewch | Go
2.95

Sgwbidw Aur   (Caryl Lewis)
Nofel fer fywiog am helyntion tad a mab sydd wrth ei fodd yn ralïo, gan awdures Iawn Boi!, a enillodd wobr Tir na n...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Siarad   (Lleucu Roberts)
Efrog Newydd 9/11.; Mae awyren ar fin taro un o'r tyrau.; Caerdydd 9/12.; Mae ergyd yn chwalu un teulu yn deilchion.; Ma...

Ewch | Go
3.95

Snogs a Sgribls Hogan Flr   (Gwen Lasarus)
Nofel ar ffurf dyddiadur difyr merch ifanc yn cofnodi'r modd y mae'n dygymod â throeon bywyd, siom a chyffro syrth...

Ewch | Go
3.95

Stori Sara   (Shoned Wyn Jones)
Dydy gwersi Mathemateg Blwyddyn Deg fawr o sbort i Sara ar hyn o bryd. Mae'r athrawes Angela Harris ar fin priodi ei tha...

Ewch | Go
5.95

Stwff Guto S Tomos   (Lleucu Roberts)
"Bydd pawb yn meddwl bo ti'n treial dynwared Adrian Mole," medde Mam. "Adrian Mole?" medde fi. "...

Ewch | Go
2.95

Su'ma'i Waaa!   (Gwenno Mair Davies)
Caiff pum disgybl eu noddi i dreulio noson mewn hen blasdy sy wedi mynd a'i ben iddo. Beth tybed sy'n dychryn yn ystod y...

Ewch | Go
4.95

Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flr   (Gwen Lasarus)
Mae Corin yn ol ac mae ei bywyd mor gyffrous ag erioed: Mae Dad yn stresd, Gethin yn niwsans a Mam yn iar. Mae'r genod w...

Ewch | Go
7.95

Themau ein Lln   (Emyr Llywelyn)
Dyma gyfrol bwysig arall gan Emyr Llywelyn sy'n rhoi arweiniad ar waith pedwar llenor cyfoes, sef Caryl Lewis, Mihangel ...

Ewch | Go
1.95

Tro i'r Castell (Nofel aml-ddewis)   (Eleri Davies)
Cyfres Amlddewis. Antur yng Nghastell Dinefwr, llys y Tywysog Rhys ap Tomos. Antur aml-ddewis i blant sydd yn nofel hane...

Ewch | Go
2.95

Trwy Ogof Arthur (Nofel aml-ddewis)   (Angharad Puw Davies, Mererid Puw Davies)
Antur aml-ddewis - y dasg yw darganfod Arthur ac achub Cymru, pan lania lloeren ar Ynys Enlli, a channoedd o fodau glas ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Trwy'r Darlun   (Manon Steffan Ros)
Ydych chi'n chwilio am nofel y bydd yn anodd i chi ei gosod o'r neilltu cyn cyrraedd y dudalen olaf un? ; Fyddech chi'n ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Trwy'r Tonnau   (Manon Steffan Ros)
Mae "Trwy'r Tonnau" yn ddilyniant i "Trwy'r Darlun". Aiff Cled a Sian unwaith eto i wlad hudol Crug,...

Ewch | Go
4.50

Un Cythraul yn Ormod   (Andras Millward)
Nofel ffantasïol, llawn arswyd. Caiff Cantrell, yr ymchwilydd preifat, ei dynnu i fyd o laddwyr milain, asiantau'r ...

Ewch | Go
3.95

United!   (Eirug Wyn)
Mae Wayne a Dingo mewn trwbwl byth a beunydd. Ar ol chwarae tric ar yr athro gwyddoniaeth mae'r ddau yn cael eu gwahard...

Ewch | Go
2.95

Waliau   (Bedwyr Rees)
Un o 5 drama Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Josh: Ma'n rhaid i chdi ga'l hel...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Wel, Gymru Fach!   (Lleucu Roberts)
Mae Gwion a Tudur yn casau ei gilydd â chas perffaith. Gog yw Tudur a Hwntw yw Gwion! Ond a fydd tarfiad teulu o L...

Dim stoc dros dro
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Bancsi Bach   (Tudur Dylan Jones)
Bancsi oedd arwr mawr Owen. Y dyn lledrithiol hwnnw a oedd yn creu graffiti yn ystod y nos ond, erbyn y bore, roedd yr a...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Y Cwestiwn Mawr   (Meinir Pierce Jones)
Syniad Dan o uffern ydi cael ei anfon i aros efo'i ewythr Roli yn Sir Fon tra mae ei fam yn mynd ar daith i Beriw. Ond m...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Ddinas ar Ymyl y Byd   (Arwel Vittle)
Hanner canrif ers yr Argyfwng, deuddeg mlynedd ers yr Haint, mae natur wedi troi ben i waered a'r byd wedi troi'n anialw...

Ewch | Go
5.95

Y Ddwy Lisa: Cysgod yr Hebog   (Gareth F Williams)
Mae "Cysgod yr Hebog" yn ddilyniant i "Sgrech y Dylluan". Yn y nofel hon down i adnabod teuluoedd y ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Ddwy Lisa: Sgrech y Dylluan   (Gareth F Williams)
Mae "Sgrech y Dylluan" yn nofel gignoeth, gyfoes, yn adrodd hanes Lisa Angharad a Lisa Marie. Mae'r ddwy ar yr...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Y Dyn Gwyrdd   (Gareth F Williams)
Un tro - yn reit ddiweddar, a dweud y gwir - roedd bachgen ifanc o'r enw Derwyn yn byw efo'i dad a'i fam mewn hen fwthyn...

Ewch | Go
2.95

Y Gwyliwr   (Lowri Cynan)
Un o 5 drama Cyfre Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.
; Mair: Shwt? O't ti ddim wedi ...

Ewch | Go
3.95

Y Mabin-OD-I   (Hilma Lloyd Edwards)
Cyfres yr Arddegau; Ffantasi ddoniol a chyfoes sy'n benthyg cymeriadau a themâu o'r Mabinogi. Darllenwch am gynllw...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Y Planhigyn   (Mihangel Morgan)
Cafodd Martin ei orfodi i fynd i siopa gyda'i fam a'i chwaer, Siwsi. Ond pan welodd blanhigyn bach rhyfedd ar werth yn y...

Ewch | Go
1.00

Y Stelciwr   (Manon Steffan Ros)
Mae BoiIawn27 yn gyfrwys yn stelciwr ac yn dwyllwr.; Mae Einir yn wan ac yn hawdd ei thrin. Caiff ei rhwydo.; Nofel la...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Y Tatw   (Mari George)
Roedd bywyd Catrin yn braf cyn iddi symud ty, newid ysgol a chwrdd â Jan. Jan - y ferch wnaeth newid popeth...; Ar...

Ewch | Go
5.95

Yani   (Mari Stevens)
Mae Gwawr yn teithio i Awstralia i ymweld a'i thad dros y Nadolig. Teimladau cymysg sydd ganddi wrth gyfarfod a'i theulu...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Yr Alarch Du   (Rhiannon Wyn)
Un eiliad, un castell, un alarch, un corff.; Mae'r ffair wedi dod i Gaernarfon ac wedi cael effaith andwyol ar dri o dri...

Ewch | Go
2.95

Yr Ysbryd (Dramau'r Drain)   (Caryl Lewis)
Mae byd Ioan ar chwal wedi i'w frawd farw. Drama sensitif am ymdopi gyda galar a bwlio. Rhan o gyfres Dramau'r Drain

Ewch | Go
2.00

Ystyriwch Lili   (Mari Elis)

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
6.95

A Stone for Remembrance   ((ed.) Barrie Llewelyn)
Casgliad o chwedlau wedi'u haddasu ar gyfer cynulleidfa fodern. Bydd plant yn mwynhau darllen am anturiaethau Llywelyn a...

Ewch | Go
5.99

An Empty Chair   (Haf Llewelyn)
Nofel ar gyfer yr arddegau am y bardd Hedd Wyn, a fu farw ar 31 Gorffennaf 1917 ym Mrwydr Pilckem yn ystod y Rhyfel Byd ...

Ewch | Go
4.95

Gold Hunter   (William Vaughan)
Ym 1864 mae bachgen un-ar-bymtheg mlwydd oed yn dwyn cynilion ei fam weddw ac yn hwylio o Gaerdydd i Awstralia i chwilio...

Dim stoc dros dro
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Hunting the Man in the Moon   (Dafydd Wyn)
Mae dynion wedi glanio ar y lleuad wrth i David Jones ddechrau ei flwyddyn gyntaf yn Ysgol Uwchradd Croesdy.

Ewch | Go
5.95

On the Other Hand   (Jean Gill)
Mae Jamie yn lawchwith ac wedi cael llond bol ar gael ei alw'n lletchwith gan Kelly a'i giang. Mae'n penderfynu lansio p...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Ramboy   (Bethan Gwanas)
Ti 'di clywed am Werewolf yn do? Wel mae Dewi Lloyd, bachgen 13 mlwydd oed yn troi mewn i ddafad!!; (Cyfieithiad Saesne...

Ewch | Go
5.95

Shapeshifters at Cilgerran   (Liz Whitaker)
Ail gyfrol trioleg ffantasi am ddau blentyn yn eu harddegau sy'n meddu ar bwerau seicig ac sy'n profi anturiaethau rhyfe...

Ewch | Go
5.95

The Black Legion   (William Vaughan)
Goresgyniad y Ffrancwyr ar Sir Benfro ym 1797 - un o'r penodau mwyaf dramatig yn hanes Cymru - sy'n ffurfio cefndir i'r ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Great Purple Sphere   (Huw Jones)
Mae arian yn brin yng nghartref Jasper Tuttle. Nid yw'n disgwyl cael unrhyw fath o wyliau haf, nes daw'r Athro Lightship...

Ewch | Go
6.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

The Prince and the Patriot   (John D Rogers)
1969: Mae arwisgiad Tywysog Cymru yn agosau. Mae Geraint, disgybl chweched dosbarth, yn ymuno a sefydliad gyfrinachgar -...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304