Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Hamdden

Hamdden

Darganfuwyd 123 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
14.95

100 o Ganeuon Pop   (Meinir Wyn Edwards)
Alaw, geiriau a chordiau gitâr cant o ganeuon pop Cymraeg poblogaidd - clasuron sydd wedi goroesi ers dros 20 mlyn...

Allan o brint
29.95

100 o Olygfeydd Hynod Cymru (clawr caled)   (Dyfed Elis-Gruffydd)
Yn dilyn llwyddiant "Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw", dyma gyfrol drawiadol arall i'w thrysori ac sy'n cy...

Ewch | Go
19.95

100 o Olygfeydd Hynod Cymru (clawr meddal)   (Dyfed Elis-Gruffydd)
Yn dilyn llwyddiant "Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw", dyma gyfrol drawiadol arall i'w thrysori ac sy'n cy...

Ewch | Go
1.00 Ychwanegu eLyfr i
1.00

Ar Dy Feic   (Phil Stead)
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Profiadau Cymro yn beicio rownd Cymru a Ffrainc mewn llyfr sydd ...

Ewch | Go
9.95

Bois y Loris   (Owain Llyr)
Pwy yw'r dynion a'r menywod sy'n gyrru loris ar yr heol agored? Pwy yw'r cymeriadau sy'n aelodau o Glwb Bois y Loris Ger...

Ewch | Go
14.95

Bwyd a Gwin Dylanwad Da   (Dylan Rowlands, Llinos Rowlands)
Dyma gyfrol yn llawn danteithion blasus ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn bywyd, coginio, gwin a theithio.;...

Ewch | Go
7.95

Byd y Cymro   ((gol.) Penri Jones)
Deunaw o deithiau i bedwar ban byd mewn cwmni difyr a Chymreig: awgrymiadau manwl ar gyfer gwyliau yn Ne America, dinaso...

Ewch | Go
3.45

Bywyd Brau   (Rhiain Lewis)
Cyflwyniad clir i'r ffeithiau a'r dadleuon ynglyn ag erthylu.

Ewch | Go
7.95

Cn yr Alarch   (William Owen)
Casgliad amrywiol o ysgrifau am bob pwnc dan haul, o lenyddiaeth, drama, criced, ffilmiau, teithio a llawer mwy, gan yr ...

Ewch | Go
5.95

Cana'r Ffliwt   (Wyn Thomas)
Llawlyfr cyntaf yn Gymraeg ar gyfer dechreuwyr ar y ffliwt; eglur a deniadol.

Ewch | Go
5.95

Cant Cymru   (Dafydd Andrews)
Teithiau cerdded i gant o fynyddoedd uchaf Cymru, gyda mapiau, lluniau a chyfarwyddiadau manwl. Ydych chi'n barod am yr ...

Ewch | Go
14.95

Capeli / Chapels   (Tim Rushton)
Ers y nawdegau cynnar bu Tim Rushton yn tynnu lluniau o Gapeli Anghydffurfiol Cymru, capeli mawreddog a rhai cyffredin. ...

Ewch | Go
2.00

Cwis a Phos   (Hafina Clwyd)
Pa mor glyfar y'ch chi? Pa mor wybodus y'ch chi? Profwch eich hunan - a'ch ffrindiau - yn y llyfr cwis Cymraeg gorau eto...

Ewch | Go
4.95

Cwpan y Byd a dramu eraill   (John O Evans)
Tair comedi lwyfan ysgafn am wendidau bydol a materol dynion - delfrydol ar gyfer cymdeithasau drama, clybiau ieuenctid...

Ewch | Go
14.95

Cyfrinachau Llynnoedd Eryri   (Geraint Thomas)
"Pam mae 'na lyn yn agos at gopa'r Wyddfa o'r enw Llyn Nadroedd? Does bosib fod 'na nadroedd yn byw mor uchel!"...

Ewch | Go
4.95

Cyfrinachau'r Cwm   (William Gwyn)
Cyfrol hardd i ddathlu 30 mlwyddiant opera sebon hynaf a mwyaf poblogaidd Cymru; atgofion, portreadau ac oriel liwgar o ...

Allan o brint
29.95

Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw (caled/hb)   (John Davies, Marian Delyth)
O Sir Fôn i Sir Fynwy, o Sir Benfro i Sir y Fflint, mae John Davies a Marian Delyth wedi teithio ledled Cymru ar e...

Ewch | Go
19.95

Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw (meddal/pb)   (John Davies, Marian Delyth)
O Sir Fôn i Sir Fynwy, o Sir Benfro i Sir y Fflint, mae John Davies a Marian Delyth wedi teithio ledled Cymru ar e...

Ewch | Go
1.99 Ychwanegu eLyfr i
1.99

Cymry Mentrus   (John Meurig Edwards)
Mae nifer o Gymry'r gorffennol yn enwog am fynd ar deithiau peryglus a heriol. A heddiw mae pobl fel Lowri Morgan, Eric ...

Ewch | Go
8.95

Dawnsie Twmpath   (Eddie Jones)
Dyma gasgliad safonol o ddawnsiau gwerin poblogaidd Cymreig ar gyfer twmpathau, ysgolion, a chlybiau. Gyda'r alawon mae ...

Ewch | Go
6.50

Dwylo ar y Piano   (Sw Gerallt Jones)
Llawlyfr safonol ar gyfer dysgu'r piano, gydag ymarferion manwl ar gyfer pob cam; yn gorffen â chasgliad o alawon ...

Ewch | Go
4.50

Dwylo Eto ar y Piano   (Sw Gerallt Jones)
Llyfr yn dysgu camau pellach ar y piano ac yn cynnwys deuawdau athro a disgybl. Dilyniant i "Dwylo ar y Piano"

Ewch | Go
5.95

Dyma Fi!   (Eleri Huws, Rhiannon Powell)
Llyfr a gynlluniwyd yn arbennig i gadw ar glawr y ffeithiau pwysicaf am eich baban newydd. Lle i ystadegau, hanesion, co...

Ewch | Go
2.00

Eglwysi Cymru   (Mari Elis, Marged Dafydd)
Cyfeirlyfr i Eglwysi Cymru

Ewch | Go
4.95

Eu Busnes yw Mentro   (Golwg)
Y llyfr Cymraeg cyntaf am Gymry mewn busnes - eu bywydau, eu pleserau, eu problemau. Deg o bortreadau bywiog buddiol i f...

Allan o brint
2.95

Ewro 2000   (Lefi Gruffudd)
Ffeithiau am dimau a chwaraewyr pencampwriaeth bel-droed Ewro 2000.

Allan o brint
4.95

Ffrangeg i Bawb   (Meirion Davies)
Cyflwyniad i Ffrangeg llafar: 69 o wahanol sefyllfaoedd, a'r cartwnau a'r deialogau yn eich gorfodi i ddeall ac i ymateb...

Ewch | Go
2.00

Fyny Yma   (Iolo ap Gwyn, Brynmor Williams)
Llyfr am fynydda a dringo, a gyhoeddir mewn cydweithrediad â'r BBC sy'n sôn am hanes ffilmio'r gyfres deledu...

Ewch | Go
24.95

Gair yn ei Le (clawr caled)   (Gwyn Thomas)
Yn dilyn llwyddiant Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw, dyma gyfrol hardd arall i'w thrysori sy'n cyfuno gair a llun.';...

Dim stoc dros dro
14.95

Gair yn ei Le (clawr meddal)   (Gwyn Thomas)
Yn dilyn llwyddiant Cymru: Y 100 Lle i'w Gweld Cyn Marw, dyma gyfrol hardd arall i'w thrysori sy'n cyfuno gair a llun.';...

Ewch | Go
3.45

Garddiwch!   (Llew Huxley)
Cyfres yn llawn gwybodaeth am golli pwysau, yoga, garddio a choluro.

Ewch | Go
9.95

Golwg ar Gymru   ((gol.) Dylan Iorwerth)
Ymuno â'r shifft olaf wrth i'r pwll olaf yng Nghwm Gwendraeth gau am byth... bachu Ron Davies, pensaer datganoli, ...

Ewch | Go
19.95

Gwres y Gegin   (Heulwen Gruffydd)
Daeth Heulwen Gruffydd â gwên i stiwdio "Helo Bobol" yn wythnosol am dros ugain mlynedd wrth geisi...

Allan o brint
3.50

Holfa'r Lolfa   (Handel Jones)
Mil o gwestiynau pengrafol mewn llyfr cwis safonol i bob oed!

Ewch | Go
2.00

Hwyl o Fro'r Glwr   (Edgar ap Lewys)
Atgofion, penillion a darnau dwys a doniol am yr hen Gwm Tawe. Wrth droi'r tudalennau, cawn ein hudo a'n cludo yn &ocir...

Ewch | Go
4.95

Jiwbilol   ((gol.) Eirug Wyn)
25 mlynedd o dorion, atgofion a malu cachion am hen steddfodau a thrafferthion cylchgrawn mwyaf gwarthus y genedl; 176 t...

Ewch | Go
2.00

Joio Mas Draw   (Ieuan Rhys)
Yr ail gasgliad o gêmau, cwisiau, cartwnau a diddanion gyda manylion am rai o sêr y cyfryngau.

Ewch | Go
4.95

Llyfr Hwyl Y LOLfa   (Huw Aaron)
Jôcs twp! Posau anodd! Comics dwl! Cyngor amheus!; Dwedwch 'Shw mae!' wrth Pwdu-Man, Capten Clonc, Bloben, Coesau ...

Ewch | Go
19.99

Meddyginiaethau Gwerin Cymru   (Anne Elizabeth Williams)
Mae'r gyfrol hon wedi'i seilio'n bennaf ar dystiolaeth lafar a gasglwyd gan yr awdur rhwng 1976 ac 1989 pan oedd ar staf...

Ewch | Go
2.00

Moduro Gwynedd   (Emyr Owen)
Teithiau car o gwmpas Gwynedd

Ewch | Go
6.95

Moeseg Gristnogol Gyfoes   (Noel A. Davies)
Amcan y gyfrol hon - sy'n cael ei chyhoeddi ar achlysur traddodi Darlith James Pantyfedwen ar yr un pwnc ym Mawrth 2013 ...

Allan o brint
2.00

Nabod Cymru   (Cledwyn Fychan)
Pa well ffordd i Gymro dreulio ei oriau hamdden, nag yn cerdded ei wlad ei hun? A pha well (ac iachach!) ffordd iddo ddo...

Ewch | Go
9.95

O Wythnos i Wythnos   (R Gerallt Jones)
Yn wythnosol o Fehefin 1960 i Fehefin 1962 bu R Gerallt Jones yn ysgrifennu erthygl i'r Llan, wythnosolyn yr Eglwys yng ...

Ewch | Go
14.95

Pentigily: Dilyn Llwybr Arfordir Sir Benfro   (Hefin Wyn)
O Landudoch yn y gogledd i Lanrhath yn y de, mae'r gyfrol hon yn eich tywys ar hyd llwybr arfordirol hynotaf Cymru yng n...

Ewch | Go
3.95

Prydferthwch!   (Magi Vaughan)
Cyfres yn llawn gwybodaeth am golli pwysau, yoga, garddio a choluro.

Ewch | Go
4.95

Pwslo   (Myfanwy Sandham)
Cybolfa o bosau diddorol i arteithio'r meddwl!

Ewch | Go
9.95

Pwytho Pennill   (Joyce Jones)
Enghreifftiau o benillion ac englynion Cymraeg wedi eu pwytho; gyda siartiau manwl a chlir a lluniau o'r gwaith lliw gor...

Ewch | Go
9.95

Rhint y Gelaets a'r Grug - Tafodiaith Sir Benfro   (Wyn Owens)
Geiriadur ysgafn o eiriau tafodieithol sir Benfro, a gyhoeddir yn arbennig adeg Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro 2013.; Ma...

Ewch | Go
7.95

Sampleri Cymreig   (Joyce Jones)
Sut i ddewis defnydd, lliwiau a sut i bwytho, gyda nifer fawr o batrymau a delweddau Cymreig i'w dilyn, ac enghreifftiau...

Ewch | Go
3.95

Siapwch Hi!   (Eirian Mai)
Cyfres yn llawn gwybodaeth am golli pwysau, yoga, garddio a choluro.

Ewch | Go
12.95

Sioetastig! 22 o ganeuon o sioeau cerdd   ((gol.) Catrin Wyn Hughes)
Casgliad amrywiol o ganeuon Cymraeg o fyd y sioeau cerdd.; Cyfieithiadau newydd sbon o sioeau Broadway a'r West End, yn ...

Ewch | Go
7.95

Straeon Tafarn   (Alun Gibbard, Dewi Pws Morris)
Mae tafarnau'n bodoli ers bod syched ar bobol - a chyn hynny yng Nghymru!; Dilynwch Alun Gibbard a Dewi 'Pws' Morris ar ...

Ewch | Go
6.95

Swyn Sir Benfro   (Alun Ifans)
Dyma'r gyfrol delfrydol i unrhyw un sydd am ddod i adnabod Sir Benfro. Mae'n cynnwys 24 o deithiau ym mhob rhan o'r sir,...

Ewch | Go
4.95

Tafarnau Cymru   ((gol.) Elin Llwyd Morgan)
Arweinlyfr difyr, defnyddiol i gant o dafarnau Cymreiciaf Cymru; adroddiadau manwl am ddetholiad eang o lefydd, o aelwyd...

Ewch | Go
4.95

Taff Pac   (Joanna Davies)
Casgliad diddorol o gyfweliadau bywiog gyda naw o actorion cyfoes mwyaf llwyddiannus Cymru sydd wedi serennu ar deledu a...

Ewch | Go
2.00

Tai Bwyta Cymru   (Eluned Rowlands)
Cyfeirlyfr i Dai Bwyta Cymru yn y 1980au.

Ewch | Go
6.95

Y Byd a'r Betws: Colofnau Angharad Tomos   (Angharad Tomos)
Detholiad o golofnau mwya cofiadwy Angharad Tomos yn yr Herald: gwleidyddiaeth, iaith a theithio, i grefydd a heddychiae...

Ewch | Go
8.95

Y Gitar - Tiwtor Cyflawn   (John Evans)
Y tiwtor safonol, cyflawn, cyntaf yn Gymraeg, gyda detholiad o alawon Cymreig wedi'u trefnu mewn arddulliau clasurol, gw...

Ewch | Go
1.99

Y Gwledydd Bychain   (Bethan Gwanas)
Teithiodd Bethan Gwanas i bob rhan o'r byd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ond yn y llyfr hwn ceir ei hanes yn teithio ...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Gymraes o Ganaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
4.95

Y Jonesiaid   (Rocet Arwel Jones)
A wyddech chi mai Blaenau Ffestiniog yw'r dref gyda'r dwyster mwyaf o Jonesiaid yn y byd?; A wyddech chi fod 125 o lefyd...

Ewch | Go
9.95

Y Llyfr Penblwyddi / The Welsh Birthday Book   (Y Lolfa)
Llyfr i gofnodi'r dyddiadau holl-bwysig, yn cynnwys dros 20 o luniau lliw a ffeithiau hanesyddol am bob dydd o'r flwyddy...

Ewch | Go
8.99

Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg   (Gwyn Thomas)
Y mae Gwyn Thomas yn Athro Emeritws a chyn-Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor; y mae'n fardd, yn un sydd wedi...

Allan o brint
3.95

Ymlaciwch!   (Margaret Howells)
Cyfres yn llawn gwybodaeth am golli pwysau, ioga, garddio a choluro.

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
6.95

A Very Small Corner of Paradise   (Loveday Lewes Gee)
Mae pobl wedi garddio ers dros fil o flynyddoedd yn Llanllyr, yn Nyffryn Aeron: saint Celtaidd, lleianod Sistersaidd, sg...

Ewch | Go
12.99

A Welsh Wander   (Tom Davies)
Taith hudol o gwmpas Cymru ar hyd llwybrau Clawdd Offa ac Arfordir Cymru, yn cynnwys sylwadau cynnes a gonest am yr her ...

Ewch | Go
6.95

Babes in Boots   (Terry Manley)
Fel llawer ohonom, mae Terry Manley wedi mwynhau cerdded drwy rhannau mwyaf gwyllt Cymru ar benwythnosau ac ar wyliau. M...

Ewch | Go
4.95

Cardiff Soul   (Colin Palfrey)
Llawlyfr gan frodor o Gaerdydd sy'n dangos y Brifddinas real, sydd heb ei chynnwys mewn llyfrynnau swyddogol.

Ewch | Go
12.95

Dylan Thomas - The Pubs (paperback)   (Jeff Towns, Wyn Thomas)
Mae'r llyfr yn mynd â'r darllenydd ar daith farddol o amgylch hoff dafarndai Dylan Thomas yn Abertawe, Talacharn, ...

Ewch | Go
5.95

Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names For Children   (Heini Gruffudd)
Dewiswch enw Cymraeg - a dewiswch gyda'r llyfr yma!; Mae'r llyfr hynod boblogaidd yma nawr wedi ei ymestyn a'i adolygu a...

Ewch | Go
6.95

Fanfare for a Church   (Paul Robinson, Robert Robinson)
Dyma stori eglwys sydd â dyluniad nodedig... Stori am blwyf fechan o ddau gant a gododd arian ar mwyn ei hadeiladu...

Ewch | Go
4.95

Friendly Fishing Hotels of Wales   (Chris Thomas)
Arweiniad i ddewis eang o westai yng Nghymru sy'n cynnig hyd o afon neu lyn i'w gwesteion fwynhau pysgota. Mae'n cynnwys...

Ewch | Go
9.95

Gold Under Bracken   (Richard Hartnup)
Mae'r gyfrol arbennig yma yn rhoi cyflwyniad ddealladwy i dirwedd Cymru. Mae'n edrych ar fathau o bridd fel modd i werth...

Ewch | Go
8.95

Grand Slam - Behind the Scenes of the Classic Film   (John Hefin)
Lluniau a thestun am ffilmio a pharatoi'r clasur o ffilm, Grand Slam a ddarlledwyd yn wreiddiol 30 mlynedd yn ôl. ...

Ewch | Go
9.95

Great Welsh Walks   (Derek Brockway, Martin Aaron)
Dyma'r dyn tywydd hoffus, Derek Brockway, a'i gyd-awdur, Martin Aaron, yn cyflwyno 18 o'u hoff deithiau o bob cwr o Gymr...

Ewch | Go
8.95

Guide to Welsh Wales   (Ralph Maud)
Canllaw sy'n edrych ar y Gymru real. Mae'n cynnwys manylion wyth o deithiau car o fan canolig yn Aberystwyth.

Ewch | Go
6.95

Holy Ways of Wales   (Jim Green)
Arweinlyfr hyfryd i safleoedd sanctaidd ar hyd a lled Cymru, yn cynnwys sylwadau diddorol ar newidiadau byd natur ynghyd...

Ewch | Go
9.95

More Weatherman Walks   (Derek Brockway, Julian Carey)
Yn dilyn "Weatherman Walking", dyma ail gyfrol gan Derek Brockway, sy'n ein tywys ar hyd deuddeg o lwybrau cer...

Ewch | Go
9.95

Never Again... No Bloody Fear!   (Ceiriog Gwynne Evans)
Atgofion yr awdur o'i brofiadau gwahanol: doniol, trasic a thrychinebus yn ystod ei gyrchoedd i fyd theatr amatur, canu ...

Ewch | Go
9.95

Pigs and Ingots   (Tina Carr, Annemarie Schone)
Golwg ar hanes a thirlun safle'r pyllau plwm ac arian yng Ngheredigion. Disgrifir pwysigrwydd y diwylliant coll yma ar e...

Ewch | Go
12.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

Pointers to Eternity   (Dewi Rees)
Cyfrol sydd yn trafod cred mewn bywyd wedi marwolaeth, cysyniad sydd wedi'i engreinio yn seices pobl ym mhobman. Mae wed...

Ewch | Go
14.99

Rarebit & Rioja: Recipes and wine tales from Wales   (Dylan Rowlands, Llinos Rowlands)
Yn dilyn gwerthiant ardderchog Bwyd a Gwin yn 2013, bu galw mawr am gyfieithu'r llyfr. Mae'r ryseitiau yn cynnwys cynnyr...

Ewch | Go
6.95

Rivers of Wales   (Rosemary Hutton)
Llyfr i'ch tywys ar hyd llwybrau sy'n dilyn chwe afon - Conwy, Dyfrdwy, Dyfi, Teifi, Tywi a'r Wysg.

Ewch | Go
9.95

Rygbi: Calon y gymuned/Rugby: Heart of the commun   (Geraint Cunnick)
Ffrwyth prosiect ar y cyd gan Undeb Rygbi Cymru a Pgrifysgol Cymru, Casnewydd i greu cofnod mewn lluniau o rygbi llawr g...

Ewch | Go
8.95

Satan's Alternative   (James Stevens)
Mae'n 2012 ac mae dynolryw yn wynebu aflonyddwch cymdeithasol digynsail. Mae llywodraethau'r byd yn brwydro i osgoi hyn....

Ewch | Go
6.95

The Dylan Thomas Trail   (David Thomas)
Teithiau Dylan Thomas yng Ngheredigion. Dilynwch lwybrau hynafol a lonydd gwledig heibio pentrefi, ffermydd a phlasdai l...

Ewch | Go
6.95

The Holiday Angler in Wales   (Chris Thomas)
Arweinlyfr hanfodol i'r sawl sydd am bysgota yng Nghymru gan wr sydd â bron i ddeugain mlynedd o brofiad o bysgota...

Ewch | Go
7.95

The Lakes of North Wales   (Jonah Jones)
Canllaw i gerddwyr yn bennaf, mae'r llyfr hwn yn ddefnyddiol hefyd i ddaearegwyr, botanegwyr, hanesyddwyr ac hyd yn oed ...

Ewch | Go
3.99

The Lions Rugby Quiz Book   (Matthew Jones)
Llyfr cwis yn llawn o gwestiynau difyr am dîm rygbi'r Llewod, yn cynnwys 50 rownd o 10 cwestiwn yr un, gan awdur y...

Ewch | Go
3.99

The Rugby Union Quiz Book   (Matthew Jones)
Llyfr cwis am rygbi yn cynnwys hanner cant o rowndiau deg cwestiwn yr un, yn adlewyrchu rhai o'r munudau mwyaf rhyfeddol...

Ewch | Go
1.95

The Scottish Trip   (Colin Palfrey)
Adroddiad ddigri iawn am y daith, sy'n digwydd pob dwy flynedd i Gaeredin, gan llond bws mini o gefnogwyr rygbi Cymru ff...

Ewch | Go
2.95

The Seven Wonders of Wales   (Ron Davies)
Lluniau Ron Davies o'r mannau sy'n denu twristiaid i ogledd-ddwyrain Cymru. Testun gan Elin Llwyd Morgan.

Ewch | Go
3.95

The Six Nations Rugby Quiz Book   (Matthew Jones)
Ar ddechrau'r 21ain ganrif bu esblygiad ym myd rygbi Ewrop pan drodd y Pum Gwlad yn Chwech. Nid yw'r gystadleuaeth ehang...

Ewch | Go
2.95

The Six Nations Rugby Songbook   (Y Lolfa)
Mae'r llyfr hwn yn hanfodol i gefnogwyr rygbi ym mhobman. Os byddwch yn gwylio'r gem yn y dafarn, ar y teledu, neu yn y ...

Ewch | Go
2.95

The Unofficial Guide to Wales   (Colin Palfrey, Arwel Roberts)
Llyfr doniol, ffeithiol i'w ddarllen yn ystod teithiau car hir drwy'r glaw, sy'n rhoi gwybodaeth ar lefydd i aros, ac yn...

Ewch | Go
12.95

The Versatile Welsh Breeds   (Brenda Williams)
Golwg fanwl ar amrywiaeth a chryfderau'r bridiau o gobiau Cymreig, gyda gwybodaeth am stydiau bridio nodedig yng Nghymru...

Ewch | Go
9.95 Ychwanegu eLyfr i
7.95

The Welsh Lady from Canaan   (Eirian Jones)
Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fe...

Ewch | Go
3.95

The Welsh National Anthem   (Sion T. Jobbins)
Mae The Welsh National Anthem yn olrhain hanes ac ystyr anthem genedlaethol Cymru, ac yn cynnwys trefniant o'r gân...

Ewch | Go
5.95

The Welsh One Hundred   (Dafydd Andrews)
Teithiau cerdded i gant o fynyddoedd uchaf Cymru, gyda mapiau, lluniau a chyfarwyddiadau manwl. Ydych chi'n barod am yr ...

Ewch | Go
6.95

The Wonders of Dan yr Ogof   (Sarah Symons)
Hanes hynod ddiddorol yr archwiliadau amrywiol yr ymgymerwyd â hwy yn ogofâu Dan yr Ogof rhwng 1912 a 1982, ...

Ewch | Go
3.95

Wacky Wales   (Colin Palfrey)
Dyma arweinlyfr personol, digri i Gymru ond ymysg yr hwyl a'r dychan mae yma ddarnau o wybodaeth defnyddiol am ddigwyddi...

Ewch | Go
19.99

Wales in 100 Places   (John Davies, Marian Delyth)
Cyfrol swynol i'w thrysori, yn gyfuniad o eiriau a lluniau gan ddau awdurdod yn eu meysydd wrth iddynt gyflwyno 100 lle ...

Ewch | Go
7.95

Weatherman Walking   (Derek Brockway, Julian Carey)
Llyfr yn seiliedig ar y gyfres deledu BBC Wales, yn dilyn Derek Brockway ar ei deithiau cerdded o amgylch Cymru. Mae'r g...

Ewch | Go
6.95

Welsh Canals: Then and Now   (Dennis Needham)
Cyflwyniad i hanes camlesi Cymru, addas i'r rhai sydd a diddordeb mewn archeoleg diwydiannol, ac i bawb sydd a diddordeb...

Ewch | Go
7.95 Ychwanegu eLyfr i
6.95

Welsh Choirs on Tour: Tales from a tour organizer   (Alan Maggs)
Storiau difyr am y Cymry ar daith - gan ganolbwyntio ar gantorion a chorau

Ewch | Go
6.95

Welsh First Names / Enwau'r Cymry   (Heini Gruffudd)
Cyfrol ddefnyddiol yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o enwau Cymraeg hen a newydd, poblogaidd a llai eu defnydd, yn cynnwys ...

Ewch | Go
4.95

Welsh Fun and Games   (Ethne Jeffreys)
Casgliad bywiog o gêmau i blant 5-11 oed yn cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o dros 70 o weithgareddau, yn gê...

Dim stoc dros dro
3.95

Welsh Mountain Walks   (Dafydd Andrews)
Llyfryn hylaw yn cyflwyno 69 o gopaon enwog a llai cyfarwydd Cymru, yn cynnwys cyfarwyddiadau clir a chynghorion defnydd...

Ewch | Go
3.95

Welsh Nicknames   (Les Chamberlain)
Mae'r Cymry yn adnabyddus am ddyfeisio llysenwau, megis Wmffra 'Sgodyn Mawr, Owen Llaw Goch, Pregeth Chwarter Awr a Wil ...

Ewch | Go
2.95

Welsh Place Names and their meanings   (Dewi Davies)
Defnyddiwch y llyfr bach hwn i ddeall ystyr enwau'r trefi a phentrefi y byddwch yn teithio drwyddynt, neu'n darllen amda...

Ewch | Go
4.95

Welsh Place-Names Unzipped   (Brian Davies)
Llyfr bach defnyddiol sy'n rhoi esboniad y tu ol i enwau llefydd yng Nghymru. Gyda rhan ar yr wyddor Gymraeg ac ynganiad...

Ewch | Go
2.95

Welsh Quiz Book   (Jim Green)
Llyfr cwis difyr yn cynnwys dros 500 o gwestiynau gydag atebion ar amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â Chymru, ei ph...

Ewch | Go
3.95

Welsh Railways   (Jim Green)
Stori hudolus twf a dirywiad rheilffyrdd stêm Cymru ar gyfer selogion y trên ac ymwelwyr fel ei gilydd. 31 f...

Ewch | Go
4.95

Welsh Wildlife   (David Jones)
Cyflwyniad darluniadol lliw i gyfoeth ac amrywiaeth bywyd gwyllt Cymru yn cynnwys nodiadau manwl ar flodau, planhigion a...

Allan o brint
9.95

Wenglish   (Robert Lewis)
Arweiniad ymarferol i 'Wenglish', tafodiaith nodweddiadol cymoedd de Cymru. Cynhwysir hanes, gwybodaeth am y cyd-destun ...

Ewch | Go
9.99

Wenglish: The Dialect of the South Wales Valleys   (Robert Lewis)
Fersiwn newydd o'r arweiniad ymarferol i "Wenglish", tafodiaith nodweddiadol cymoedd de Cymru. Cynhwysir hanes...

Llyfrau Dwyieithog
Ewch | Go
4.95

Cestyll Cymru Mewn Croesbwyth / Welsh Castles   (Gareth James)
Llyfr dwyieithog gyda chyfarwyddiadau a siartiau clir i bwytho cestyll enwocaf Cymru. Rhwymiad Sbeiral

Ewch | Go
7.95

Enwau Eryri / Place-Names in Snowdonia   (Iwan Arfon Jones)
Trysorfa o enwau mynyddoedd, bylchau, dyffrynoedd, afonydd, llynnoedd a chreigiau yn Eryri, gyda'u hystyron. Deunydd dif...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Gwnewch y Pethau Bychain / Do the little things   ((gol.) Ffion Heledd Gruffudd)
Rhagair gan Nigel Owens.; Dyma lyfr sy'n llawn syniadau am y pethau bach, ond pellgyrhaeddol, y gall pob un ohonom eu gw...

Ewch | Go
24.99

Hadau Ceredigion (cc/hb)   (Owain Llyr)
"Haden" i ni bobol Ceredigion yw tipyn o gymeriad. Ond yr hadau hefyd y'w digwyddiadau a'r hanes sy'n rhan o'n...

Ewch | Go
14.99

Hadau Ceredigion (cm/pb)   (Owain Llyr)
"Haden" i ni bobol Ceredigion yw tipyn o gymeriad. Ond yr hadau hefyd y'w digwyddiadau a'r hanes sy'n rhan o'n...

Ewch | Go
4.99

Lliwio Cymru / Colouring Wales   (Dawn Williams)
Dyma 21 o luniau hyfryd gyda thema Gymreig i bob un.; Mae lliwio yn weithgaredd sy'n dwyn atgofion melys o'ch plentyndod...

Ewch | Go
14.99

Tywydd Mawr - Mewn Lluniau / Extreme Weather in Wales   (Iestyn Hughes)
Fe dynnodd Iestyn Hughes nifer o luniau o stormydd a thywydd mawr diwedd 2013 a dechrau 2014. Erbyn hyn maen nhw wedi ca...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304